C?ng ngh? th?ng tin

C?ng ngh? th?ng tin

TH?NG TIN V? KHóA H?C

  • Th?i gian 3 n?m
  • B?ng c?p abc
  • ??i t??ng tuy?n sinh t?t c?
??NG KY KHóA H?C

GI?I THI?U V? CH??NG TRìNH ?àO T?O

Ngành công ngh? thông tin

» H?c viên ngành Công ngh? thông tin ???c trang b? các ki?n th?c c? b?n và chuyên sâu v? Công ngh? thông tin, c?ng nh? ???c ??nh h??ng m?t s? v?n ?? hi?n ??i ti?m c?n v?i ki?n th?c chung v? Công ngh? thông tin c?a th? gi?i.

湖北快3人工计划» Sinh viên ngành Công ngh? thông tin ???c ?ào t?o k? n?ng th?c hành trong các l?nh v?c c?a Công ngh? thông tin, cho phép h?c viên t?t nghi?p d? dàng hòa nh?p và phát tri?n trong môi tr??ng làm vi?c m?i. Ngoài ra, sinh viên ngành Công ngh? thông tin c?ng ???c trang b? k? n?ng t? h?c t?p, nghiên c?u, làm vi?c theo nhóm và k? n?ng giao ti?p.

湖北快3人工计划