?i?u d??ng

?i?u d??ng

TH?NG TIN V? KHóA H?C

  • Th?i gian 2 n?m
  • B?ng c?p Trung c?p chính quy
  • ??i t??ng tuy?n sinh THPT, BTTH
??NG KY KHóA H?C

GI?I THI?U V? CH??NG TRìNH ?àO T?O

T?i các b?nh vi?n, c? s? y t?, ?i?u d??ng viên ???c ví nh? ng??i tr? tá ??c l?c c?a bác s?, có vai trò b?o v? và ch?m sóc s?c kh?e c?a b?nh nhân, ?áp ?ng nhu c?u d? phòng b?nh và ch?n th??ng c?a c?ng ??ng. Theo x?p h?ng c?a T?p chí Entrepreneur, ?i?u d??ng ???c ?ánh giá là 1 trong 10 ngành ngh? có xu th? phát tri?n m?nh nh?t c?a th? gi?i.

V? trí c?a Ngành ?i?u d??ng hi?n nay?

Trái ng??c v?i nhu c?u ??m b?o an sinh xã h?i, ch?m sóc s?c kh?e c?a c?ng ??ng ngày càng cao, thì nhân l?c ?i?u d??ng ngày càng khan hi?m do s?t hút c?a các ngành Kinh t?. Theo báo cáo c?a B? Y t?, s? cán b? ?i?u d??ng t?i Vi?t Nam hi?n nay ch? ?áp ?ng ???c 1/3 quy ??nh c?a Nhà n??c, ??c bi?t là ngu?n nhân l?c ch?t l??ng cao t?t nghi?p Trung c?p Y D??c tr? lên và t?i các ??t n??c phát tri?n nh? ??c, Canada, Nh?t B?n, ?i?u d??ng là ngành vô cùng khan hi?m ngu?n nhân l?c.

?i?u d??ng viên là ng??i có nhi?m v? ch?m sóc s?c kh?e, ph?c h?i ch?n th??ng, xoa d?u n?i ?au b?nh t?t nh?m ?áp ?ng t?t nh?t nhu c?u t?ng c??ng ch?m sóc s?c kh?e cá nhân, gia ?ình, c?ng ??ng. Không ch? là ng??i tr?c ti?p ch?m sóc và t? v?n, ?i?u d??ng còn là ng??i lên ti?ng cho ng??i b?nh, c?u n?i m?t thi?t gi?a b?nh vi?n và b?nh nhân. Vì v?y, ?i?u d??ng không ch? ???c xem là m?t ngành ch?m sóc s?c kh?e ??n thu?n mà còn là ngành ngh? mang nhi?u tính nhân v?n.

H?c ?i?u d??ng có khó không?

Sau khi n?p h? s? h?c Trung c?p ?i?u d??ng, sinh viên s? ???c trang b? ki?n th?c khoa h?c xã h?i, khoa h?c s?c kh?e c?n thi?t, c?ng nh? trau d?i kh? n?ng phân tích và áp d?ng nguyên lý ch?m sóc, ch?n ?oán ?i?u d??ng, quy trình k? thu?t ?i?u d??ng c? b?n, k? thu?t ?i?u d??ng chuyên khoa. Ngoài ra, ?? tr? thành ?i?u d??ng viên chuyên nghi?p trong t??ng lai, h?c viên còn ???c cung c?p ??y ?? bi?n pháp duy trì và c?i thi?n ?i?u ki?n s?ng, nâng cao s?c kh?e con ng??i; k? n?ng th?c hành, ch?m sóc ng??i b?nh; k? n?ng t? ch?c qu?n lý ?i?u d??ng. ??ng th?i ???c rèn luy?n thái ?? làm vi?c nghiêm túc, ??m b?o hành ngh? theo ?úng y ??c và ??o ??c ngh? Y.

H?c ?i?u d??ng ? ?âu?

Tr??ng trung c?p ?ông D??ng hi?n nay là ??a ch? ?ào t?o ngu?n nhân l?c y d??c hàng ??u trong h? th?ng các tr??ng Trung c?p trên c? n??c. V?i m?c tiêu mang ??n môi tr??ng h?c t?p t?t nh?t cho sinh viên, nhà tr??ng luôn chú tr?ng nâng c?p, b? sung c? s? v?t ch?t hi?n ??i; ??i m?i ph??ng pháp ?ào t?o v?i ph??ng châm “lý thuy?t g?n li?n th?c hành” c?ng nh? t?o ?i?u ki?n t?i ?a ?? h?c viên có c? h?i th?c t?p t?i các b?nh vi?n hàng ??u ?? nâng cao tay ngh?.

Bên c?nh ?ào t?o chuyên ngành ?i?u d??ng chính quy, Tr??ng trung c?p ?ông D??ng còn có ch??ng trình liên k?t qu?c t?, giúp h?c sinh ???c h?c t?p mi?n phí và làm vi?c t?i nh?ng ??t n??c phát tri?n nh?t Châu Âu nh? ??c, M?, Th?y ?i?n...

N?m h?c 2019 -2020, Tr??ng trung c?p ?ông D??ng tuy?n sinh ngành ?i?u d??ng v?i các thông tin sau: 

Hình th?c tuy?n sinh: Xét tuy?n

??i t??ng tuy?n sinh: h?c sinh ?ã t?t nghi?p THPT ho?c t??ng ???ng

Th?i gian ?ào t?o: 2 n?m

Thông tin chi ti?t vui lòng liên h?:

Tr??ng trung c?p ?ông D??ng
??a ch?: 4 Nguy?n Thông, P.7, Q.3 TP. H? Chí Minh
Phòng ?ào t?o: (028)35264970 - (028)35264971
Hotline: 0963.888.712