K? toán doanh nghi?p

K? toán doanh nghi?p

TH?NG TIN V? KHóA H?C

  • Th?i gian 2 n?m
  • B?ng c?p Trung c?p chính quy
  • ??i t??ng tuy?n sinh THPT, BTTH
??NG KY KHóA H?C

GI?I THI?U V? CH??NG TRìNH ?àO T?O

N?u tr??c ?ây ngành K? toán ???c li?t kê vào m?t trong s? nh?ng ngành hot thì hi?n nay h?c sinh không còn m?n mà nh? tr??c n?a b?i n?n kinh t? khó kh?n, c? h?i vi?c làm gi?m ?áng k?. Nhu c?u tuy?n d?ng gi?m nh?ng b?n v?n có c? h?i vi?c làm n?u th?c s? yêu thích ngành này. Vì th?, ?? gi?m r?i ro th?t nghi?p khi ra tr??ng các b?n c?n l?u ý ch?n nh?ng ??a ?i?m d?y uy tín, ch?t l??ng ?? có ???c ki?n th?c chuyên môn v?ng ch?c c?ng nh? k? n?ng c?n thi?t ?áp ?ng yêu c?u công vi?c. ??i h?c, Cao ??ng hay Trung c?p không ph?i là y?u t? “??c tôn” ?nh h??ng ??n quy?t ??nh c?a nhà tuy?n d?ng mà ?i?u quan tr?ng là b?n có ?? ki?n th?c ?? làm vi?c hay không. V?y hãy l?a ch?n c?p h?c phù h?p v?i mình ?? tích l?y ki?n th?c và có c? h?i vi?c làm cao. Tr??ng Trung c?p ?ông D??ng hi?n nay là m?t trong s? nh?ng ??a ch? ?ào t?o ngành Trung c?p K? toán ch?t l??ng hàng ??u t?i Thành Ph? H? Chí Minh s? là n?i ?? b?n tin t??ng l?a ch?n.

1. Ch??ng trình gi?ng d?y ch?t l??ng cao

Ke-toan-doanh-nghiep

湖北快3人工计划Trong quá trình d?y và h?c, ?? ??a l?i k?t qu? t?t ph? thu?c nhi?u y?u t?, trong ?ó m?t nhân t? quan tr?ng là ch??ng trình d?y h?c. Ch??ng trình h?c ??t ch?t l??ng cao, phù h?p thì m?i mang l?i cho h?c viên n?n ki?n th?c v?ng vàng. ?? ??t ???c ?i?u ?ó, h?c vi?n nên ch?n ch??ng trình h?c chú tr?ng th?c hành. ?a s? các tr??ng h?c ? n??c ta hi?n nay, vi?c th?c hành còn h?n ch?, ? b?c ??i h?c, Cao ??ng hay Trung c?p h?c viên th??ng tr?i qua các k? th?c t?p cu?i khóa, qua ?ó nhà tr??ng ?ánh giá n?ng l?c h?c viên. Tuy nhiên v?i th?i gian th?c t?p ng?n ng?i ch?a ?? ?? h?c viên có ???c nh?ng ki?n th?c th?c t? sâu s?c.

湖北快3人工计划Bên c?nh ?ó, các môn h?c c?ng c?n ???c l?a ch?n k? ?? ??m b?o ???c nh?ng môn c?n thi?t, ph?c v? cho chuyên ngành mình theo h?c, tránh tình tr?ng nhi?u môn ch?ng chéo, không sát th?c t?, gây lãng phí th?i gian, ti?n b?c c?a h?c viên và nhà tr??ng. Th?c t? không ph?i tr??ng nào c?ng có ch??ng trình gi?ng d?y khoa h?c. Nhi?u tr??ng v?i ch??ng trình dàn tr?i khi?n h?c viên h?c nhi?u môn không c?n thi?t nh?ng l?i thi?u nh?ng môn c? b?n. ?i?u này v?a gây áp l?c trong lúc h?c và khó kh?n cho sinh viên sau khi ra tr??ng vì không có ?? ki?n th?c, k? n?ng làm vi?c. T?i Tr??ng Trung c?p ?ông D??ng, nhà tr??ng luôn chú tr?ng nh?ng môn h?c chính ?? ph?c v? cho ngành h?c. V?i th?i gian ?ào t?o 2 n?m, ?òi h?i nhà tr??ng ph?i có s? l?a ch?n k? l??ng ?? ??m b?o trong kho?ng th?i gian ?ó, h?c viên ???c h?c nh?ng gì quan tr?ng nh?t. Ví d? v?i ngành K? toán, ngoài 7 môn h?c chung cho t?t c? các ngành, sinh viên s? ???c h?c 6 môn c? s? ?? làm ti?n ?? cho quá trình h?c ki?n th?c chuyên ngành, sau n?a là h?c 10 môn chuyên ngành K? toán. Trong ?ó m?t s? môn nh? qu?n tr? doanh nghi?p, tài chính doanh nghi?p, thu? và khai báo thu?… ??u là nh?ng môn sát th?c t? và c?n thi?t cho công vi?c k? toán sau này.

2. ??i ng? giáo viên gi?i, giàu kinh nghi?m

湖北快3人工计划H?c h? Trung c?p th?i gian ?ào t?o ít vì v?y ?òi h?i giáo viên ph?i có ph??ng pháp d?y hi?u qu? thì m?i giúp h?c viên có ?? ki?n th?c. M?t th?c t? mà ?a ph?n sinh viên ? các tr??ng ??i h?c, Cao ??ng hay Trung c?p th??ng than phi?n ?ó là giáo viên gi?ng d?y d? gây s? chán n?n cho h?c viên. ?? kh?c ph?c nh?ng ?i?u này, ?òi h?i giáo viên không ch? là nh?ng ng??i th?y, ng??i cô gi?i mà còn ph?i là nh?ng ng??i có kinh nghi?m và nghi?p v? s? ph?m t?t. T?i Tr??ng Trung c?p ?ông D??ng, nhà tr??ng luôn chú tr?ng t?i vi?c tuy?n ch?n ??i ng? giáo viên không ch? trên c? s? có ki?n th?c chuyên môn cao mà còn ph?i có nghi?p v? s? ph?m, t? cách ??o ??c t?t. ?i?u này không ch? thu?n l?i cho công tác gi?ng d?y mà còn khi?n sinh viên có ??ng l?c ??n l?p. ??c bi?t v?i khoa K? toán, môn h?c nhi?u s? li?u ?òi h?i gi?ng viên ph?i là nh?ng ng??i ch? ??ng truy?n ??t ki?n th?c d? hi?u mà không gây chán n?n cho sinh viên. V?i ??i ng? gi?ng viên lên ??n con s? g?n 100, Tr??ng Trung c?p ?ông D??ng ?ang có th? m?nh v? ngu?n nhân l?c ?? ph?c v? công tác ?ào t?o mang l?i hi?u qu? cao.

3. C? s? v?t ch?t hi?n ??i

ke-toan-doanh-nghiep

湖北快3人工计划V?n ?? trang thi?t b? d?y h?c là ?i?u ?áng bàn t?i khi nói v? n?n giáo d?c các b?c ??i h?c, Cao ??ng trên c? n??c. ?a s? các tr??ng hi?n nay c? s? v?t ch?t còn y?u, ch?a ?áp ?ng yêu c?u d?y h?c. ?i?u này vô tình kìm hãm s? phát tri?n c?a n?n giáo d?c. ?? có ???c nh?ng bài gi?ng b? ích, h?p d?n, vi?c s? d?ng trang thi?t b? d?y h?c hi?n ??i là r?t c?n thi?t, ??c bi?t trong nh?ng ti?t h?c th?c hành.

湖北快3人工计划C? s? v?t ch?t, trang thi?t b? hi?n ??i là m?t trong s? nh?ng l?i th? c?a Tr??ng Trung c?p ?ông D??ng. H?c viên không ch? ???c h?c trong nh?ng phòng h?c mát m?, s?ch s? mà ?i kèm v?i nh?ng ti?t th?c hành ??y thú v? v?i d?ng c? th?c hành phong phú. ?ây là n?n t?ng ?? các em có ???c nh?ng ki?n th?c th?c t? ?? ?ng d?ng vào quá trình h?c t?p, làm vi?c. Chú tr?ng th?c hành và nâng c?p c? s? v?t ch?t là ?i?u mà Tr??ng Trung c?p ?ông D??ng luôn c? g?ng không ng?ng ?? ?áp ?ng công tác d?y và h?c. Không ch? th?c hành t?i l?p mà các em còn ???c t?i doanh nghi?p, các c? quan, t? ch?c ?? th?c t?p theo ?úng chuyên ngành mình theo h?c.

4. Chú tr?ng ho?t ??ng ngo?i khóa

Vi?c tham gia vào các ho?t ??ng ngo?i khóa, các câu l?c b?, ??i nhóm luôn là n?i ?? b?n rèn luy?n mình. Tr??ng Trung c?p ?ông D??ng luôn khuy?n khích sinh viên tham gia các ho?t ??ng này. Các câu l?c b? trong tr??ng ho?t ??ng sôi n?i, thu hút các h?c viên tham gia. ?i?u này không ch? giúp các b?n có nh?ng tr?i nghi?m th?c t? mà còn có ý ngh?a tích c?c ??i v?i xã h?i. Câu l?c b? t? thi?n Tr??ng Trung c?p ?ông D??ng là chi?c c?u n?i gi?a các b?n sinh viên và nh?ng m?nh ??i có hoàn c?nh khó kh?n. Tham gia các ho?t ??ng tình nguy?n s? giúp các b?n sinh viên ghi ?i?m trong m?t nhà tuy?n d?ng.

Th?c t?, nhi?u h?c viên c?a Tr??ng Trung c?p ?ông D??ng sau khi ra tr??ng v?i k?t qu? h?c t?p t?t, k? n?ng s?ng v?ng vàng nên ?ã ???c m?i v? làm ? nh?ng công ty l?n. ?ây c?ng là ni?m t? hào c?a các em c?ng nh? nhà tr??ng trong th?i bu?i kinh t? khó kh?n, ki?m vi?c làm khó nh? hi?n nay. V?i vi?c tham gia các câu l?c b?, ??i nhóm s? giúp các b?n th?t ch?t tình ?oàn k?t gi?a sinh viên các l?p, các khoa v?i nhau, t? ?ó t?o nên tinh th?n nhi?t huy?t tu?i tr? c?a sinh viên Tr??ng Trung c?p ?ông D??ng.

5. H?c phí phù h?p, c? h?i vi?c làm cao

湖北快3人工计划M?t ?i?u mà nhi?u b?n b?n kho?n khi theo h?c ? các tr??ng là m?c h?c phí và c? h?i vi?c làm. ?i?u này hoàn toàn ?úng b?i n?u b?n không tìm hi?u tr??c v? nhu c?u c?a xã h?i thì r?i ro sau khi ra tr??ng th?t nghi?p là r?t cao. Bên c?nh ?ó, nhi?u b?n có hoàn c?nh kinh t? khó kh?n, n?u b? công s?c ra h?c r?i b? th?t nghi?p thì t?n ti?n b?c, công s?c c?a gia ?ình. S? hài hòa gi?a m?c h?c phí h?p lý và c? h?i vi?c làm cao sau khi t?t nghi?p t?i Tr??ng Trung c?p ?ông D??ng khi?n ngành h?c này ?ang ???c nhi?u h?c viên l?a ch?n. V?i th?i gian h?c 2 n?m, các b?n ti?t ki?m ???c m?t kho?n ti?n t??ng ??i l?n và sau khi ra tr??ng nhà tr??ng s? có nhi?u bi?n pháp t?o c? h?i vi?c làm cho các em. ?i?u này chính là ?i?m m?nh c?a Tr??ng ?ông D??ng mà ít tr??ng khác làm ???c. ??c bi?t v?i ngành K? toán do kinh t? ?ang suy gi?m, nhu c?u nhân l?c cho ngành này ?ang gi?m ?i. V?i nh?ng b?n h?c ngành này, n?u không có s? l?a ch?n ?úng ??n t? lúc ch?n tr??ng thì s? g?p khó kh?n khi tìm vi?c.

湖北快3人工计划Tr??ng Trung c?p ?ông D??ng ?ào t?o nhi?u ngành ngh? h? Trung c?p, c? h?i vi?c làm cho các b?n theo h?c t?i ?ây r?t cao. ?? ??t ???c thành qu? trên, nhà tr??ng ?ã không ng?ng c? g?ng trong quá trình gi?ng d?y ?? h?c viên có ???c ki?n th?c v?ng ch?c và k? n?ng c?n thi?t. Ngoài ra, nhà tr??ng có chính sách h? tr? sinh viên tìm ki?m vi?c làm sau khi ra tr??ng. V?i nh?ng thu?n l?i trên nhi?u h?c viên ?ã l?a ch?n Tr??ng Trung c?p ?ông D??ng làm n?i b?i d??ng ki?n th?c, bi?n ??c m? thành hi?n th?c.