Marketing

Marketing

TH?NG TIN V? KHóA H?C

  • Th?i gian 2 n?m
  • B?ng c?p Trung c?p chính quy
  • ??i t??ng tuy?n sinh
??NG KY KHóA H?C

GI?I THI?U V? CH??NG TRìNH ?àO T?O

Ngành marketing

» Cung c?p cho ng??i h?c nh?ng ki?n th?c c? b?n v? Marketing và ki?n th?c chuyên môn ?ê? phân ti?ch Marketing, hoa?ch ?i?nh va? th??c hiê?n ca?c kê? hoa?ch, ch??ng trình Marketing thuô?c li?nh v??c sa?n xuâ?t, th??ng ma?i, du li?ch, xuâ?t nhâ?p khâ?u, di?ch vu?…

» Phân ti?ch, d?? ba?o nhu câ?u thi? tr???ng, xây d??ng chiê?n l???c thi? tr???ng.

» Lâ?p kê? hoa?ch, tô? ch??c th??c hiê?n va? qua?n ly? ca?c hoa?t ?ô?ng nghiên c??u thi? tr???ng, nghiên c??u ha?nh vi, nhu câ?u kha?ch ha?ng, tô? ch??c hê? thô?ng thông tin Marketing.

湖北快3人工计划» Nghiên c??u hoa?ch ?i?nh chiê?n l???c marketing.

湖北快3人工计划» Qua?n ly? tô? ch??c th??c hiê?n kê? hoa?ch Marketing – mix nh? kê? hoa?ch pha?t triê?n sa?n phâ?m, kê? hoa?ch phân phô?i, kê? hoa?ch truyê?n thông Marketing. Tô? ch??c th??c hiê?n ca?c hoa?t ?ô?ng quan hê? kha?ch ha?ng.

Ngành Marketing

Ngành Marketing