Qu?n ly bán hàng siêu th?

Qu?n ly bán hàng siêu th?

TH?NG TIN V? KHóA H?C

  • Th?i gian 2 n?m
  • B?ng c?p Trung c?p chính quy
  • ??i t??ng tuy?n sinh THPT, BTTH
??NG KY KHóA H?C

GI?I THI?U V? CH??NG TRìNH ?àO T?O

Ngành Kinh doanh th??ng m?i & D?ch v?

» ?áp ?ng nhu c?u lao ??ng trong ngành kinh doanh th??ng m?i và d?ch v?, ??c bi?t chuyên ngành qu?n lý siêu th?, m?t ngành còn r?t m?i m? nh?ng có tri?n v?ng phát tri?n r?t l?n ngay trong th?i ?i?m h?i nh?p hi?n nay.

» N?m b?t ???c xu h??ng này, khoa ?ã thi?t k? ch??ng trình ?ào t?o Trung c?p chuyên nghi?p ngành Kinh doanh Th??ng m?i & d?ch v?, chuyên ngành qu?n lý siêu th? nh?m ?ào t?o nhân viên nghi?p v?, nhân viên qu?n lý có ki?n th?c và k? n?ng ngh? nghi?p.

Qu?n ly bán hàng siêu th?

湖北快3人工计划Qu?n lý bán hàng siêu th?

湖北快3人工计划