Qu?n ly kho

Qu?n ly kho

TH?NG TIN V? KHóA H?C

  • Th?i gian 2 n?m
  • B?ng c?p Trung c?p chính quy
  • ??i t??ng tuy?n sinh THPT, BTTH
??NG KY KHóA H?C

GI?I THI?U V? CH??NG TRìNH ?àO T?O

Ch??ng trình h?c c?a ngành Qu?n lý kho c?a Tr??ng trung c?p ?ông D??ng ???c thi?t k? v?i m?c ?ích cung c?p cho sinh viên các khái ni?m và k? thu?t c?n thi?t ?? v?n hành, ki?m soát và qu?n lý toàn b? dây chuy?n trong kho bãi c?ng nh? trong khu v?c c?a x??ng s?n xu?t. Vào cu?i khóa h?c, sinh viên c?n n?m v?ng nh?ng n?i dung sau:
·    Kho là y?u t? quan tr?ng c?a m?t doanh nghi?p, b?t c? m?t doanh nghi?p dù l?n hay nh? thì v?n có nh?ng qu?n lý ph? trách kho. H? là nh?ng con ng??i n?m gi? “chìa khoá” c?a t?t c? m?i th? trong kho.
·    Nh?n rõ v? trí và vai trò c?a kho bãi trong ho?t ??ng s?n xu?t kinh doanh c?a doanh nghi?p.
·    Xác ??nh v? trí, nh?n di?n và s?p x?p hàng hóa trong kho bãi phù h?p v?i ?i?u ki?n c? th? trong t?ng kho bãi.
·    Nh?n di?n ???c ph??ng pháp l?u tr? hàng hoá trong kho, t? ch?c quy trình xu?t nh?p hàng hóa.
·    T? ch?c h? th?ng s? sách kho bãi và ?ng d?ng mã s?, mã v?ch trong công vi?c qu?n lý và s?p x?p hàng hoá trong kho.
湖北快3人工计划 ·    T? ch?c lao ??ng an toàn, v? sinh môi tr??ng trong ho?t ??ng kho bãi.

C?u trúc ch??ng trình h?c:

Ph?n 1. T?ng quan v? vai trò, v? trí c?a kho trong ho?t ??ng s?n xu?t kinh doanh

           1. Các lo?i kho bãi.
           2. Các yêu c?u c?a vi?c qu?n lý kho.
           3. Vai trò, nhi?m v? và quy?n h?n c?a ng??i qu?n lý kho.
           4. Các v?n ?? c?n l?u ý ??n kho bãi.

Ph?n 2. Nghi?p v? b? trí, s?p x?p kho
            1. Nghi?p v? thi?t k?, ??nh v?, b? trí kho bãi
·  Nguyên t?c b? trí kho, các ph??ng ti?n t?n tr?, nguyên t?c thi?t k? k?, cách v?n d?ng, s? d?ng h?p lý, ti?t ki?m di?n tích, dung tích kho

            2. Nghi?p v? s?p x?p hàng hoá trong kho bãi.
·  V?n d?ng ???c tính ch?t ??c thù c?a hàng hóa ?? có ph??ng pháp l?u tr? và s?p x?p hàng hóa cho phù h?p

Ph?n 3. Các nghi?p v? qu?n lý kho
1. T? ch?c nghi?p v? xu?t, nh?p hàng hoá trong kho.
2. Nghi?p v? b?o qu?n hàng trong kho.
湖北快3人工计划 3. Thi?t l?p h? th?ng s? sách và t? ch?c công vi?c hành chính trong kho.

Ph?n 4. M?t s? ki?n th?c h? tr? công tác qu?n lý kho
    1. ?ng d?ng mã s?, mã v?ch trong vi?c qu?n lý và s?p x?p hàng hoá trong kho.
    2. T? ch?c lao ??ng an toàn, v? sinh môi tr??ng trong ho?t ??ng kho bãi (cho ng??i lao ??ng và cho hàng hoá).