Qu?n tr? kinh doanh

Qu?n tr? kinh doanh

TH?NG TIN V? KHóA H?C

  • Th?i gian
  • B?ng c?p
  • ??i t??ng tuy?n sinh
??NG KY KHóA H?C

GI?I THI?U V? CH??NG TRìNH ?àO T?O

Tr??ng Trung c?p ?ông D??ng tuy?n sinh ngành Qu?n tr? kinh doanh

Tr??c s? m? c?a kinh t? và nhu c?u ngày càng cao c?a các doanh nghi?p trong và ngoài n??c, Qu?n tr? kinh doanh là m?t trong nh?ng ngành h?c “hot”, thu hút ?ông ??o sinh viên theo h?c. H?n 95% sinh viên ??u ???c các công ty, doanh nghi?p s?n ?ón, tuy?n d?ng ngay sau khi t?t nghi?p.

1. Hi?u ?úng v? ngành Qu?n tr? kinh doanh

Nhi?u ng??i ngh? r?ng Qu?n tr? kinh doanh là m?t ngành h?c chung chung, khó xin ???c vi?c làm b?i các doanh nghi?p c?n nhân viên nhi?u h?n các nhà qu?n lý. Tuy nhiên, ?? ti?n hành nh?ng ho?t ??ng kinh doanh có hi?u qu? trong ?i?u ki?n làm vi?c t?p th? nh?t thi?t ph?i th?c hi?n qu?n tr? các ho?t ??ng ?ó. Công vi?c này ???c g?i là qu?n tr? kinh doanh.

Qu?n tr? kinh doanh


Ngành Qu?n tr? kinh doanh phù h?p v?i nh?ng b?n tr? n?ng ??ng, yêu thích kinh doanh

Qu?n tr? kinh doanh th?c ch?t là m?t ngành r?ng l?n, bao trùm nhi?u l?nh v?c, ngành ngh? trong xã h?i. N?u có n?ng l?c qu?n lý, bi?t cách xác ??nh m?c tiêu kinh doanh, ph?i h?p t? ch?c, ch? huy và ?i?u hành ho?t ??ng ?? th?c hi?n m?c tiêu kinh doanh ?ã ?? ra thì qu?n tr? viên tr? thành m?t hi?n tài mà b?t c? m?t doanh nghi?p nào c?ng c?n ??n. V?i m?c tiêu phát tri?n ngu?n nhân l?c, nh?t là ngu?n nhân l?c ch?t l??ng cao phù h?p v?i nhu c?u xã h?i, Tr??ng Trung c?p ?ông D??ng là m?t trong nh?ng ??a ch? uy tín ?ào t?o ngành Qu?n tr? kinh doanh.

2. Ch??ng trình gi?ng d?y ch?t l??ng

Nh?m cung c?p cho ng??i h?c ca?c kiê?n th??c chung vê? kinh tê?, ch??ng trình gi?ng d?y ngành Qu?n tr? kinh doanh ? Tr??ng Trung c?p ?ông D??ng ???c thi?t k? bài b?n, giáo trình ??t chu?n giáo d?c qu?c t?. ?? sinh viên n??m sâu vê? ca?c kiê?n th??c qua?n tri? ho?c va? qua?n tri? ca?c li?nh v??c cu? thê? cu?a doanh nghi?p nh? Qua?n tri? d?? a?n, Qua?n tri? nguô?n nhân l??c, Qua?n tri? ta?i chi?nh, Qua?n tri? marketing, Qua?n tri? ba?n ha?ng,… ch??ng trình gi?ng d?y c?a nhà tr??ng chú tr?ng các ti?t th?c hành, giúp sinh viên gi?i quy?t tình hu?ng th?c t?, thu th?p thông tin, phân ti?ch, d?? ba?o va? l?p ca?c kê? hoa?ch qua?n tri? nhi?u h?n d?y lý thuy?t. T? ?ó giúp các em bi?t cách phân ti?ch ti?nh hi?nh hoa?t ??ng kinh doanh cu?a doanh nghi?p, m?nh d?n ??a ra ý t??ng ?ê? xuâ?t, tham m?u cho la?nh ?a?o ca?c bi?n pha?p qua?n tri? nh??m nâng cao hi?u qua? ho?t ??ng kinh doanh. Bà L??ng Th? Kim Dung, Tr??ng phòng ?ào t?o Tr??ng Trung c?p ?ông D??ng cho bi?t: “Có th? nói ch??ng trình h?c c?a nhà tr??ng ???c thi?t k? phù h?p v?i sinh viên, g?n v?i nhu c?u nhà tuy?n d?ng nh?m ?ào t?o nên nh?ng chuyên viên qu?n tr? có chuyên môn cao, ???c trang b? ki?n th?c t? c?n b?n ??n chuyên sâu. Sinh viên theo h?c ngành Qu?n tr? kinh doanh s? ???c ?ào t?o thành m?t ng??i toàn di?n, gi?i chuyên muôn, t? tin n?ng ??ng ?? ?óng góp, mang l?i nhi?u l?i nhu?n cho doanh nghi?p trong t??ng lai”.

3. Chi phí th?p ch?t l??ng cao

湖北快3人工计划Theo h?c ch??ng trình ?ào t?o Qu?n tr? kinh doanh ? Tr??ng Trung c?p ?ông D??ng, sinh viên có th? ti?t ki?m ???c nhi?u chi phí h?c t?p, b?i so v?i các tr??ng trung c?p, cao ??ng trên ??a bàn thì h?c phí c?a tr??ng th?p h?n 20%. Ngoài ra, nhà tr??ng có nhi?u ch? ?? ?u ?ãi ??i v?i sinh viên theo h?c t?i nhà tr??ng, gi?m 5% h?c phí cho sinh viên ?óng h?c phí c? n?m và 10% t?ng h?c phí cho nh?ng sinh viên ?óng tr?n khóa. Không ch? v?y nhà tr??ng còn gi?i thi?u ch? tr? cho nh?ng sinh viên ? xa, sinh viên nghèo ???c mi?n gi?m h?c phí, ngoài ra nhà tr??ng còn c?p h?c b?ng cho sinh viên gi?i, xu?t s?c. M?t khác, v?i nh?ng sinh viên theo h?c ch??ng trình Diploma Qu?n tr? kinh doanh c?a tr??ng Cao ??ng Mantissa t?i Tr??ng Trung c?p ?ông D??ng có th? ti?t ki?m ??n 80% chi phí so v?i ?i du h?c n??c ngoài và 50% chi phí so v?i các ch??ng trình qu?c t? khác ? Vi?t Nam. Ngoài ra, còn có c? h?i nh?n ???c nhi?u xu?t h?c b?ng t? ch??ng trình.

4. Có c? h?i nh?n b?ng qu?c t? và làm vi?c ? công ty n??c ngoài

湖北快3人工计划???c d?n d?t b?i T?p ?oàn Phát tri?n Giáo d?c Qu?c t? ?ông D??ng, chính vì v?y ngoài ?ào t?o nh?ng chuyên viên trình ?? trung c?p chuyên nghi?p, sinh viên còn ???c h? tr? h?c liên thông, t? v?n du h?c khi h?c t?p t?i Tr??ng Trung c?p ?ông D??ng. Sau khi t?t nghi?p, sinh viên d? dàng h?c liên thông lên cao ??ng, ??i h?c ? các tr??ng khác b?i nhà tr??ng có liên k?t v?i các tr??ng cao ??ng, ??i h?c trong và ngoài n??c. V?i nh?ng gì ???c ?ào t?o khi ng?i trên gh? nhà tr??ng, sau khi t?t nghi?p Trung c?p Qu?n tr? kinh doanh, sinh viên d? dàng ki?m ???c vi?c làm. Ch? tính riêng trong khu v?c doanh nghi?p nh? và v?a, hi?n n??c ta có h?n 20 v?n doanh nghi?p, do ?ó nhu c?u tuy?n d?ng qu?n tr? viên gi?i là r?t cao.

Qu?n tr? kinh doanh


湖北快3人工计划 H?n 95% sinh viên ???c các công ty, doanh nghi?p tuy?n d?ng sau khi t?t nghi?p

湖北快3人工计划Ông Chris Poole Johnson, Giám ??c h?c thu?t Tr??ng Trung c?p ?ông D??ng chia s?: “Nh?m ?ào t?o m?t l?c l??ng lao ??ng có n?ng l?c chuyên môn và trình ?? ngo?i ng? ngang t?m v?i các tr??ng trong khu v?c ?? chu?n b? ?áp ?ng nhu c?u th? tr??ng lao ??ng sau khi Vi?t Nam tham gia C?ng ??ng kinh t? ?ông Nam Á vào n?m 2015, Tr??ng Trung c?p ?ông D??ng ?ã ch? ??ng h?p tác v?i các tr??ng cao ??ng, ??i h?c ? các n??c phát tri?n ?? khai thác các ch??ng trình ?ào t?o tiên ti?n. T? n?m 2011, Tr??ng Trung c?p ?ông D??ng ?ã thi?t l?p quan h? h?p tác v?i nhi?u ch??ng trình Cao ??ng và ??i h?c qu?c t? t?i Anh, Úc, M?, Pháp, Malaysia,… tiêu bi?u nh? Ch??ng trình Diploma Qu?n tr? kinh doanh c?a tr??ng Cao ??ng Mantissa (Malaysia). V?i ch??ng trình qu?c t? này, h?c viên s? nh?n ???c v?n b?ng ???c công nh?n r?ng rãi ? nhi?u qu?c gia, d? dàng chuy?n ti?p ??n các tr??ng ??i h?c n?i ti?ng trên gi?i”. Sinh viên Hoàng Anh Tú chia s?: “Qu?n tr? kinh doanh là m?t ngành h?c lý t??ng thích h?p v?i nh?ng ai ?am mê kinh doanh, có ??u óc t? ch?c, qu?n lý, dám ngh? dám làm. V?i môi tr??ng kinh doanh luôn thay ??i khi?n ng??i qu?n tr? luôn bi?t cách hoàn thi?n v?i b?n thân, ???ng ??u v?i th? thách. M?t khác công vi?c không d?p khuôn máy móc, thu nh?p cao, môi tr??ng làm vi?c n?ng ??ng và c? h?i th?ng ti?n nhanh nên ngày càng có nhi?u b?n tr? l?a ch?n ngành h?c lý thú này”.

湖北快3人工计划