S? ph?m m?m non

S? ph?m m?m non

TH?NG TIN V? KHóA H?C

  • Th?i gian 2 n?m
  • B?ng c?p Trung c?p chính quy
  • ??i t??ng tuy?n sinh THPT, BTTH
??NG KY KHóA H?C

GI?I THI?U V? CH??NG TRìNH ?àO T?O

Tr??ng Trung c?p ?ông D??ng tuy?n sinh ngành S? ph?m M?m non

Nh?ng n?m tr? l?i ?ây, S? ph?m M?m non tr? thành m?t trong nh?ng ngh? hot ???c các b?n tr? quan tâm, b?i ?ây là 1 trong 5 nhóm ngành ngh? d? ki?m ???c vi?c làm nh?t. ?? không ph?i lo ??n v?n ?? vi?c làm sau khi ra tr??ng gi?i tr? nên l?a ch?n các ngành h?c phù h?p v?i th?c ti?n “th?a th?y thi?u th?”.

Hi?n nay ? Vi?t Nam có r?t nhi?u tr??ng t? Trung c?p, Cao ??ng, ??i h?c ?ào t?o chuyên ngành S? ph?m M?m non ?? cung c?p nhân l?c cho c? n??c. Tuy nhiên, các c? s? ?ào t?o ch?a th?c s? chú tr?ng ?ào t?o ??i ng? giáo viên m?m non ch?t l??ng cao, gi?i ki?n th?c, thành th?o trong nghi?p v?. V?i ch??ng trình ?ào t?o bài b?n, liên k?t v?i các tr??ng qu?c t?, Tr??ng Trung c?p ?ông D??ng là m?t trong nh?ng tr??ng trung c?p ??u tiên ???c S? GD&?T TP.H? Chí Minh cho phép ?ào t?o ngành S? ph?m M?m non. Trong nh?ng n?m v?a qua, h?n 95% sinh viên t?t nghi?p t?i nhà tr??ng ??u xin ???c vi?c làm ? các tr??ng m?m non ch?t l??ng cao hay tr??ng m?m non qu?c t? trên ??a bàn c? n??c.

1. C? s? v?t ch?t ??t chu?n qu?c t?

湖北快3人工计划Tuy là m?t tr??ng trung c?p nh?ng Tr??ng Trung c?p ?ông D??ng r?t chú tr?ng ??u t?, xây d?ng c? s? v?t ch?t hi?n ??i ?? b? tr? cho vi?c h?c t?p c?a sinh viên. Ngoài phòng h?c lý thuy?t, gi?ng ???ng, nhà tr??ng còn có thêm phòng th?c hành ???c trang b? máy l?nh, máy chi?u, b?ng thông minh,… giúp sinh viên d? dàng ti?p thu bài gi?ng, h?c t?p theo ph??ng pháp s? hóa, h?c ?i ?ôi v?i hành ?? c?ng c? ki?n th?c.

S? ph?m m?m non湖北快3人工计划 Th? vi?n ?i?n t? và phòng máy ti?n nghi giúp sinh viên d? dàng tra c?u tài li?u

湖北快3人工计划V?i nhi?m v? ?ào t?o nh?ng chuyên viên trình ?? trung c?p chuyên nghi?p có ki?n th?c t?t, k? n?ng th?c hành thành th?o, bi?t cách làm vi?c ??c l?p và có tính sáng t?o nên nhà tr??ng khuy?n khích sinh viên dành nhi?u th?i gian t? h?c. Tr??ng Trung c?p ?ông D??ng có h? th?ng th? vi?n h?n 5.000 ??u sách qu?c t? cùng v?i kho d? li?u h?c t?p và th? vi?n ?i?n t? h?n 10.000 b?n sách, báo chí, các phòng máy ??u có ???ng truy?n cáp quang, wifi t?c ?? cao giúp sinh viên d? dàng tra c?u tài li?u. V?i m?t ngành h?c ??c thù ?òi h?i nhi?u ki?n th?c th?c hành nh? S? ph?m M?m non, nhà tr??ng còn có nhi?u phòng thanh nh?c, ch? t?o ?? ch?i,… ?? sinh viên rèn luy?n nghi?p v? c?a mình.

2. ??i ng? giáo viên giàu kinh nghi?m

Tr??ng Trung c?p ?ông D??ng là thành viên thu?c H? th?ng Phát tri?n Giáo d?c Qu?c t? ?ông D??ng nên có ??i ng? giáo viên gi?ng d?y chuyên nghi?p. ??i ng? gi?ng viên c?a tr??ng t?t nghi?p t? các tr??ng ??i h?c l?n trong n??c c?ng nh? n??c ngoài, có nhi?u kinh nghi?m gi?ng d?y và chuyên môn cao, chú tr?ng phát triê?n kh? n?ng t? duy và k? n?ng ngh? nghi?p cho sinh viên.

 S? ph?m m?m non湖北快3人工计划 ??i ng? giáo viên chuyên nghi?p luôn nhi?t tình giúp ??, h??ng d?n sinh viên

M?t khác, ?? nâng cao ch?t l??ng d?y và h?c, Tr??ng Trung c?p ?ông D??ng m?i các giáo s?, ti?n s? là các gi?ng viên uy tín c?a Tr??ng ??i h?c S? ph?m TP. H? Chí Minh; Tr??ng ??i h?c Sài Gòn v? gi?ng d?y. Ngoài ra, h?n 15% ??i ng? giáo viên c?a nhà tr??ng là ng??i n??c ngoài ???c tuy?n ch?n t? t? ch?c tuy?n d?ng nhân s? qu?c t?. Ngoài b?ng c?p, các th?y cô còn có nhi?u kinh nghi?m, tâm huy?t v?i ngh? và có mong mu?n mang n?n giáo d?c qu?c t? v? Vi?t Nam. Sinh viên Hoàng Th? Oanh - Khóa T13 Tr??ng Trung c?p ?ông D??ng cho bi?t: “Các gi?ng viên ? Tr??ng Trung c?p ?ông D??ng r?t vui tính, th??ng xuyên khuy?n khích, ch? d?y chúng em h?c nhóm và cách t? h?c d?a trên ngu?n tài li?u c?a nhà tr??ng. V?i không khí c?i m?, vui v? v?a h?c v?a trao ??i, g?p khó kh?n ? ?âu là ???c tháo g? ngay l?p t?c nên chúng em có ??ng l?c h?c t?p r?t l?n. Ngoài ki?n th?c h?c ???c chúng em còn rèn luy?n ???c k? n?ng làm vi?c nhóm, t? gi?i quy?t v?n ?? nh? ?ó h?c t?p hi?u qu? h?n”.

3. Ch??ng trình h?c ch?t l??ng

湖北快3人工计划Trong th?i gian ?ào t?o 2 n?m, sinh viên s? h?c h?n 30 môn h?c ??i c??ng và chuyên ngành theo ?úng quy ??nh c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o. V?i ch??ng trình ?ào t?o chuyên nghi?p, bám sát yêu c?u th?c t?, sinh viên s? rèn luy?n ???c tác phong c?a ng??i giáo viên, có n?ng l?c nghi?p v? ch?m sóc, giáo d?c, b?o v? tr? em t? s? sinh ??n 6 tu?i theo yêu c?u c?a công vi?c. ?i?m ??c bi?t c?a ch??ng trình S? ph?m M?m non ? Tr??ng Trung c?p ?ông D??ng so v?i các c? s? ?ào t?o khác ?ó chính là mu?n ?ào t?o ra nh?ng giáo viên m?m non có kh? n?ng s? d?ng ti?ng Anh l?u loát, v?a có th? tr? gi?ng và ??ng l?p ? nh?ng môi tr??ng qu?c t? ch?t l??ng cao. Chính vì v?y ngoài các phân môn chính, nhà tr??ng còn thi?t k? thêm các ti?t h?c Anh v?n ch?t l??ng 20 ti?t/tu?n ?? giúp các em s? d?ng thành th?o ngo?i ng?, ??t chu?n IELTS 5.5 sau khi hoàn t?t ch??ng trình. Ngoài ra, ch??ng trình h?c ch?t l??ng ? Tr??ng Trung c?p ?ông D??ng còn ???c thi?t k? thêm các ho?t ??ng ngo?i khóa giúp sinh viên phát tri?n k? n?ng m?m, tr? thành nh?ng ng??i linh ho?t có th? làm vi?c ? b?t k? môi tr??ng nào.

4. Có c? h?i h?c liên thông và nh?n b?ng c?p qu?c t?

湖北快3人工计划Sau khi hoàn t?t ch??ng trình h?c n?u sinh viên có nguy?n v?ng h?c liên thông s? ???c nhân viên c?a nhà tr??ng t? v?n, giúp ??. B?i Tr??ng Trung c?p ?ông D??ng có liên k?t v?i các tr??ng cao ??ng, ??i h?c trong và ngoài n??c ?? h? tr? sinh viên tham gia h?c t?p, nâng cao b?ng c?p. Ví d? nh? tr??ng có liên k?t ?ào t?o v?i Tr??ng Cao ??ng UPC t?i Sydney, Australia ?? ?ào t?o Ch?ng ch? III ngành giáo d?c M?m non, m? thêm c? h?i h?c t?p và làm vi?c cho các b?n sinh viên t?i Úc.

Chi ti?t quy trình tuy?n sinh ngành s? ph?m m?m non 

Hi?n t?i Tr??ng Trung c?p ?ông D??ng ?ang tuy?n sinh ngành S? ph?m M?m non và S? ph?m ti?u h?c h? Chính quy 2018 v?i nh?ng ?u ?ãi vô cùng h?p d?n.
Ho?c h?c viên có th? g?i ngay ??n ???ng dây nóng:
Hotline: 0963.888.712 – 0963.888.713
Email: tuyensinh1@dongduong.edu.vn