S? ph?m ti?u h?c

S? ph?m ti?u h?c

TH?NG TIN V? KHóA H?C

  • Th?i gian 2 n?m
  • B?ng c?p Trung c?p chính quy
  • ??i t??ng tuy?n sinh THPT, BTTH
??NG KY KHóA H?C

GI?I THI?U V? CH??NG TRìNH ?àO T?O

Tr??ng ?ông D??ng tuy?n sinh ngành S? ph?m Ti?u h?c

N?u b?n yêu thích ngành S? ph?m Ti?u h?c thì Tr??ng Trung c?p ?ông D??ng s? là n?i lý t??ng ?? b?n g?i g?m t??ng lai. Ch??ng trình ?ào t?o có nh?ng ?u ?i?m v??t tr?i nh? h?c nghi?p v? s? ph?m th?c t? v?i nh?ng tình hu?ng s? ph?m ti?u h?c s? là c? h?i ?? h?c viên tr?i nghi?m v? ngành h?c mình yêu thích và m? ra c? h?i vi?c làm t?t.

1. Nghi?p v? s? ph?m ?i?m c?t lõi c?a ngành s? ph?m ti?u h?c.

M?t ch??ng trình h?c phù h?p c?a ngành s? ph?m ti?u h?c s? giúp h?c viên có ki?n th?c v?ng vàng, ti?t ki?m th?i gian v?i m?c chi phí h?p lý. ??i v?i ngành S? ph?m Ti?u h?c, các b?n c?n ???c trang b? n?n ki?n th?c sâu r?ng cho quá trình ??ng l?p sau này. Trong ?ó, quan tr?ng là ki?n th?c c? b?n c?a các môn T? nhiên và các môn Xã h?i. Khác v?i ?ào t?o ngành s? ph?m chuyên sâu nh? S? ph?m Toán, S? ph?m V?n,… S? ph?m Ti?u h?c c?n ???c ?ào t?o t?ng quát nh?ng ph?i ?? ki?n th?c chuyên môn ?? h?c viên có kh?i ki?n th?c v?ng ch?c. Bên c?nh ?ó, các môn n?ng khi?u hay k? n?ng s?ng c?ng c?n ???c chú tr?ng nh?m giúp h?c viên có nghi?p v? s? ph?m t?t. Khoa S? ph?m Ti?u h?c c?a Tr??ng Trung c?p ?ông D??ng hi?n nay v?i ch??ng trình h?c thú v? ?áp ?ng các yêu c?u trên là l?i th? ?? h?c viên t? tin v?i v?n ki?n th?c mình có ???c và sau khi t?t nghi?p s? có c? h?i vi?c làm nhi?u h?n trong các tr??ng qu?c t?.

s? ph?m ti?u h?c

湖北快3人工计划Nghi?p v? s? ph?m ?i?m c?t lõi c?a ngành s? ph?m ti?u h?c

湖北快3人工计划M?t ?i?u quan tr?ng n?a là vi?c d?y ti?ng Anh cho các h?c viên ???c chú tr?ng. V?i c?p ?? ti?ng Anh t?ng d?n và giáo viên n??c ngoài ??ng l?p chính trong các ti?t h?c ti?ng Anh t?o c? h?i cho các b?n th?c hành giao ti?p hi?u qu?. Nh? v?y, sau khi ra tr??ng h?c viên s? có ???c v?n ti?ng Anh t?t ?? phù h?p h?n v?i công vi?c và t? tin giao ti?p ?ó chính là ?i?m c?ng sau khi t?t nghi?p h?c viên có nhi?u c? h?i vi?c làm h?n. Hi?n nay, trên ??a bàn thành ph? H? Chí Minh nh? c?u tuy?n d?ng giáo viên ngành s? ph?m ti?u h?c t?ng cao.

2. ??i ng? giáo viên trình ?? cao, giàu kinh nghi?m

湖北快3人工计划Trong các tr??ng ??i h?c, Cao ??ng hay Trung c?p chuyên nghi?p hi?n nay, ??i ng? giáo viên nhà tr??ng th??ng có trình ?? cao, tuy nhiên ch?t l??ng d?y h?c v?n ch?a th?t s? nh? ý mu?n. Tình tr?ng này t??ng ??i ph? bi?n và khi?n h?c viên th?y chán n?n khi ??n l?p. Vì v?y, gi?ng viên có kinh nghi?m, n?ng l?c th?c s? s? t?o h?ng thú cho sinh viên. V?i quan ?i?m ?ó, Tr??ng Trung c?p ?ông D??ng quan tâm t?i vi?c tuy?n ch?n gi?ng viên ?? ph?c v? công tác gi?ng d?y. ??i ng? gi?ng viên c?a nhà tr??ng hi?n nay lên ??n g?n 100 ng??i, trong ?ó nhi?u th?y cô giáo có kinh nghi?m gi?ng d?y ? các tr??ng ??i h?c l?n, mang l?i cho các em nh?ng ti?t h?c ??y b? ích. Bên c?nh ?ó, nhi?u gi?ng viên trình ?? ??i h?c v?i chuyên môn v?ng vàng, giàu kinh nghi?m và hi?u tâm lý h?c sinh ?ã mang l?i nh?ng ti?t h?c ??y thú v?.

S? ph?m ti?u h?c

??i ng? gi?ng viên trình ?? cao, giàu kinh nghi?m s? mang l?i nh?ng ti?t h?c thú v? khi?n h?c viên hào h?ng v?i vi?c h?c

V?i s? l??ng gi?ng viên hi?n nay s? là n?n móng ?? nhà tr??ng có nh?ng b??c phát tri?n h?n n?a trong quá trình d?y và h?c. ?i?u này c?ng t?o s? tin t??ng cho h?c viên khi theo h?c t?i tr??ng.

3. C? s? v?t ch?t, trang thi?t b? hi?n ??i

?a s? các tr??ng ??i h?c, Cao ??ng hay Trung c?p chuyên nghi?p hi?n nay còn thi?u trang thi?t b? d?y h?c, ?i?u này h?n ch? r?t l?n t?i quá trình th?c hành ?? nâng cao nghi?p v? s? ph?m. Vì v?y vi?c nâng c?p c? s? v?t ch?t trong tr??ng h?c là v?n ?? c?n ???c quan tâm.

S? ph?m ti?u h?c

C? s? v?t ch?t, trang thi?t b? hi?n ??i là n?n móng giúp h?c viên có ?i?u ki?n th?c hành nhi?u ?? nâng c?p nghi?p v? s? ph?m cho h?c viên.

Trong Tr??ng Trung c?p ?ông D??ng, nhà tr??ng r?t chú tr?ng d?y th?c hành nh?m giúp h?c viên làm quen v?i nh?ng gì th?c t? nh?t c?a ngành s? ph?m Ti?u h?c. Nh? v?y, các b?n s? h?c h?i ???c nhi?u ?i?u và rút kinh nghi?m cho b?n thân. Ví d? khi h?c ngành S? ph?m Ti?u h?c, các b?n s? ???c t?o ?i?u ki?n ??ng l?p gi?ng d?y. ?i?u này ít tr??ng làm ???c b?i ?a s? các tr??ng ch? cho h?c viên th?c hành trong k? th?c t?p. T?i Tr??ng Trung c?p ?ông D??ng, không ch? k? th?c t?p h?c viên m?i ???c th?c hành mà nhà tr??ng luôn t?ng c??ng, b? sung nh?ng ti?t h?c th?c hành trong ch??ng trình h?c h?ng ngày.

4. Chú tr?ng k? n?ng s?ng thông qua ho?t ??ng ngo?i khóa

Sinh viên ra tr??ng th?t nghi?p luôn là ch? ?? nóng b?ng trong nh?ng n?m g?n ?ây. V?n ?? vi?c làm ám ?nh nhi?u sinh viên, m?t nguyên nhân không kém ph?n quan tr?ng d?n t?i tình tr?ng này là sinh viên ch?a ?áp ?ng ???c yêu c?u công vi?c. Trong ?ó, không ch? là v? ki?n th?c mà còn c? k? n?ng s?ng, nghi?p v? s? ph?m hay các ho?t ??ng xã h?i. Các nhà tuy?n d?ng hi?n nay c?ng chú tr?ng t?i v?n ?? này khi nh?n h? s? xin vi?c làm. Vì v?y, h?c viên c?n trang b? các ki?n th?c và k? n?ng ?ó b?ng cách tham gia nhi?u ho?t ??ng thi?n nguy?n.

S? ph?m ti?u h?c

Nh?ng câu l?c b?, ??i nhóm thi?n nguy?n ???c thành l?p nh?m chung tay vì c?ng ??ng và ?ó c?ng là n?i các b?n rèn luy?n k? n?ng s?ng nâng cao nghi?p v? s? ph?m.

湖北快3人工计划Nhi?u câu l?c b?, ??i nhóm ???c thành l?p t?i tr??ng luôn thu hút ?ông ??o sinh viên tham gia. Nh?ng câu l?c b? này không nh?ng là n?i ?? các b?n sinh viên chung tay giúp ??, h?c h?i, chia s? kinh nghi?m l?n nhau mà còn là n?i ?? các b?n dang r?ng vòng tay ?? giúp ?? nh?ng ng??i có hoàn c?nh khó kh?n. Câu l?c b? t? thi?n Tr??ng Trung c?p ?ông D??ng ?ã có nhi?u ho?t ??ng ???c nhà tr??ng và xã h?i ghi nh?n trong nh?ng n?m v?a qua. Nh?ng chuy?n ?i s? là hành trình d?n thân giúp các b?n hi?u h?n v? nh?ng m?nh ??i trong xã h?i. ?ây c?ng là nh?ng thành tích ?áng ghi nh?n và làm ??p h? s? tuy?n d?ng giáo viên ti?u h?c sau này.

5. C? h?i vi?c làm cao

湖北快3人工计划Khi nói ??n h?c h? Trung c?p, nhi?u ng??i t? ra không m?y h?ng thú. Tuy nhiên, chúng ta c?n có cái nhìn khách quan và công b?ng h?n ??i v?i vi?c l?a ch?n ngành ngh?, c?p h?c. Th?c t? hi?n nay nhi?u b?n h?c Cao ??ng, ??i h?c xong th?t nghi?p, ng??c l?i nhi?u b?n h?c Trung c?p chuyên nghi?p nh?ng v?n có c? h?i vi?c làm cao. Nh? v?y c? h?i vi?c làm cao hay th?p còn ph? thu?c nhi?u y?u t?, trong ?ó b?n ???c trang b? nh?ng gì ?? phù h?p v?i công vi?c là quan tr?ng nh?t. V?i trình ?? trung c?p nh?ng ki?n th?c và k? n?ng v?ng ch?c thì b?n s? có c? h?i th? hi?n ni?m yêu thích, s? ?am mê c?a b?n thân ??i v?i công vi?c. Ng??c l?i c?m t?m b?ng cao nh?ng ki?n th?c, k? n?ng không ?áp ?ng ???c công vi?c thì vi?c th?t nghi?p là ?i?u d? hi?u. Nh? v?y c?ng có ngh?a là, b?n hãy tìm n?i tin t??ng ?? trang b? cho mình nh?ng y?u t? c?n thi?t ??i v?i công vi?c, ?? lúc ra tr??ng t? tin làm vi?c b?t c? nhà tuy?n d?ng giáo viên ti?u h?c nào. S? l??ng h?c viên c?a Tr??ng Trung c?p ?ông D??ng có vi?c làm sau khi ra tr??ng r?t cao. Có ???c thành qu? này là nh? s? n? l?c không ng?ng c?a h?c viên c?ng nh? nhà tr??ng. V?i ch??ng trình gi?ng d?y phù h?p, các em ???c trang b? ki?n th?c sâu r?ng, k? n?ng c?n thi?t, nghi?p v? s? ph?m cao ?áp ?ng công vi?c. Ngoài ra, nhà tr??ng có nhi?u bi?n pháp h? tr? vi?c làm cho các b?n, ví d? nh? gi?i thi?u vi?c làm trong n??c ho?c t?o c? h?i cho các b?n h?c lên cao, làm vi?c và ??nh c? t?i n??c ngoài,… V?i nh?ng chính sách ?ó, giúp gi?i quy?t tình tr?ng th?t nghi?p – v?n ?? nh?c nh?i trong xã h?i hi?n nay. Bên c?nh ?ó, sinh viên s? có c? h?i h?c lên cao ?? nâng cao trình ?? cho b?n thân, t? tin v??n t?i thành công.

Chi ti?t v? quy trình xét tuy?n Ngành s? ph?m ti?u h?c

Hi?n t?i Tr??ng Trung c?p ?ông D??ng ?ang tuy?n sinh ngành S? ph?m M?m non và S? ph?m ti?u h?c h? Chính quy 2017 v?i nh?ng ?u ?ãi vô cùng h?p d?n. 
Ho?c h?c viên có th? g?i ngay ??n ???ng dây nóng:
Hotline: 0963.888.712 – 0963.888.713
Email: tuyensinh1@dongduong.edu.vn

湖北快3人工计划