Tài chính ngan hàng

Tài chính ngan hàng

TH?NG TIN V? KHóA H?C

  • Th?i gian 2 n?m
  • B?ng c?p Trung c?p chính quy
  • ??i t??ng tuy?n sinh THPT, BTTH
??NG KY KHóA H?C

GI?I THI?U V? CH??NG TRìNH ?àO T?O

V?i n?n kinh t? toàn c?u hóa, Vi?t Nam ?ang b??c vào giai ?o?n h?i nh?p v?i n?n kinh t? th? gi?i thì vi?c có m?t ngu?n nhân l?c gi?i v? ti?n t?, tài chính ngân hàng càng tr? nên quan tr?ng h?n bao gi? h?t. ???c coi là “x??ng s?ng” c?a n?n kinh t?, nh?ng sinh viên t?t nghi?p ngành Tài chính ngân hàng – ti?n t? ?ang ???c các nhà tuy?n d?ng, ngân hàng, t?p ?oàn tài chính trong và ngoài n??c s?n ?ón.
Khung ch??ng trình ?ào t?o ngành Tài chính – Ti?n t? h? trung c?p chuyên nghi?p (TCCN) ???c thi?t k? ?? ?ào t?o ngu?n nhân l?c có trình ?? chuyên môn cao, có ??o ??c và l??ng tâm ngh? nghi?p, có thái ?? h?p tác v?i ??ng nghi?p, tôn tr?ng pháp lu?t và các quy ??nh t?i n?i làm vi?c. V?i ki?n th?c n?n t?ng v?ng ch?c v? Tài chính ngân hàng – Ti?n t?, ng??i lao ??ng hoàn toàn có th? t? tin h?c lên cao h?n ?? nâng cao ki?n th?c và k? n?ng ngh? nghi?p cho mình.

Khung ch??ng trình ?ào t?o Tài chính ngân hàng – Ti?n t?:
Tài chình ngan hàng

Tài chình ngân hàng

湖北快3人工计划