Thi?t k? và qu?n ly website

Thi?t k? và qu?n ly website

TH?NG TIN V? KHóA H?C

  • Th?i gian 2 n?m
  • B?ng c?p Trung c?p chính quy
  • ??i t??ng tuy?n sinh
??NG KY KHóA H?C

GI?I THI?U V? CH??NG TRìNH ?àO T?O

V?i s? phát tri?n m?nh m? c?a th?i ??i Internet, ngành Th??ng m?i ?i?n t? ?ang tr? thành m?t trong nh?ng ngành “hot” nh?t và thu hút hi?n nay. Tuy ?ã bùng n? và phát tri?n m?nh m? trên th? gi?i nh?ng ngành th??ng mai ?i?n t? ? Vi?t Nam m?i ch? ?ang ? giai ?o?n b?t ??u và ?ang nh?n ???c s? quan tâm r?t l?n c?a các doanh nghi?p. ?ây là c? h?i cho các b?n ?am mê ngành công ngh? s?.
Khung ch??ng trình ?ào t?o ngành Th??ng m?i ?i?n t? h? trung c?p s? giúp các b?n n?m v?ng ki?n th?c c?ng nh? k? n?ng thao tác, lý lu?n c? b?n v? th??ng m?i ?i?n t?, tri?n khai và s? d?ng các h? th?ng ERP.. V?n d?ng các ki?n th?c ?ã h?c ?? khai thác thông tin và th?c hi?n toàn b? quá trình kinh doanh trên m?ng Internet.
Sau khi t?t nghi?p, các b?n có th? làm vi?c cho các t?p ?oàn công ngh?, doanh nghi?p bán l? hay có th? t? mình kinh doanh Online.

Khung ch??ng trình ?ào t?o ngành Th??ng m?i ?i?n t?:

Ngành th??ng m?i ?i?n t?

湖北快3人工计划Ngành th??ng m?i ?i?n t?