S? ph?m m?m non

S? ph?m m?m non

TH?NG TIN V? KHóA H?C

  • Th?i gian 3 n?m
  • B?ng c?p ??i h?c
  • ??i t??ng tuy?n sinh :TCSP M?m non
??NG KY KHóA H?C

GI?I THI?U V? CH??NG TRìNH ?àO T?O

CH? M?T 3 N?M H?C LIÊN THÔNG ?? NH?N B?NG ??I H?C NGÀNH S? PH?M M?M NON

Sau kho?ng th?i gian hai n?m h?c Trung c?p chính quy ngành S? ph?m m?m non, r?t nhi?u b?n sinh viên mong mu?n ti?p t?c h?c liên thông ?? trau d?i ki?n th?c, t?ng c??ng k? n?ng và m? r?ng c? h?i ngh? nghi?p. V?i ch??ng trình ??o t?o liên thông theo hình th?c v?a h?c v?a làm ?ang ???c Tr??ng trung c?p ?ông D??ng ph?i h?p v?i ??i h?c S? ph?m Thành ph? H? Chí Minh tri?n khai gi?ng d?y, các b?n sinh viên hoàn toàn ch? ??ng ???c th?i gian ?? có th? v?a ??m b?o công vi?c d?y h?c hi?n t?i c?a mình v?a có th? theo h?c ?? nâng c?p chuyên môn.

H?c gì ? ch??ng trình liên thông s? ph?m m?m non?

Ch??ng trình liên thông ??i h?c s? ph?m m?m non bao g?m các môn h?c chung v? chính tr?, giáo d?c qu?c phòng, th? ch?t và pháp lu?t; các môn h?c c? s? c?a h?c giáo viên m?m non b?c ??i h?c ?? tìm hi?u chuyên sâu v? tâm lý tr?, ph??ng pháp giáo d?c tr? và các b? môn h? tr? vi?c gi?ng d?y c?n thi?t c?a b?c m?m non (âm nh?c, m? thu?t…). Ti?p ??n là các môn h?c chuyên ngành c?a h?c giáo viên m?m non b?c ??i h?c, ? giai ?o?n h?c chuyên ngành, kh?i s? ph?m m?m non s? h?c các b? môn thu?c khung ?ào t?o chuyên ngành b?t bu?c. Các b?n c?ng s? ???c trang b? các k? n?ng c?n thi?t cho vi?c gi?ng d?y th?c t? sau khi t?t nghi?p trong giai ?o?n này (bao g?m: cách chu?n b? giáo án, ch??ng trình h?c, ph??ng pháp gi?ng d?y và nhi?u k? n?ng khác…). Ngoài ra, ch??ng trình h?c liên thông ???c tri?n khai ? tr??ng Trung c?p ?ông D??ng có ch??ng trình ki?n t?p theo t?ng môn h?c ?? giúp sinh viên tích l?y kinh nghi?m ??ng l?p và có th? ??i chi?u gi?a th?c t? gi?ng d?y và lý thuy?t ?ã ???c h?c ? l?p. Sau 3 n?m h?c ch??ng trình liên thông c?a ??i h?c S? Ph?m t?i Tr??ng Trung c?p ?ông D??ng, các b?n hoàn toàn có th? t? tin h?n, c?ng cáp và b?n l?nh h?n v?i t?m b?ng c? nhân ngành S? ph?m m?m non trong tay.

Thông tin chi ti?t ch??ng trình: 

Ngành ?ào t?o湖北快3人工计划: S? ph?m m?m non

?i?u ki?n d? thi liên thông: 湖北快3人工计划T?t nghi?p Trung c?p s? ph?m ?úng chuyên ngành.

Th?i gian ?ào t?o: 3 n?m

??a ?i?m h?c: Tr??ng Trung c?p ?ông D??ng – ??a ch?: S? 4 Nguy?n Thông, P.7, Q.3, TP. HCM

Ôn t?p và thi tuy?n: D? thi 3 môn: V?n h?c thi?u nhi, Tâm lý h?c ??i c??ng, Ph??ng pháp khám phá KH & XH.

Hình th?c ??ng ký湖北快3人工计划: H?c sinh mua, n?p h? s? và ??ng ký ôn thi t?i Phòng Tuy?n sinh – Tr??ng Trung c?p ?ông D??ng – ??a ch?: S? 4 Nguy?n Thông, P.7, Q.3, TP.HCM