S? ph?m ti?u h?c

S? ph?m ti?u h?c

TH?NG TIN V? KHóA H?C

  • Th?i gian 3 n?m
  • B?ng c?p ??i h?c
  • ??i t??ng tuy?n sinh :TC SP M?m non
??NG KY KHóA H?C

GI?I THI?U V? CH??NG TRìNH ?àO T?O

S? h?u b?ng ??i h?c ngành S? ph?m m?m non và S? ph?m ti?u h?c b?ng hình th?c liên thông t? trung c?p

Ch? m?t 3 n?m ?? nh?n b?ng ??i h?c, ngành S? ph?m m?m non và S? ph?m ti?u h?c t? tr??ng ?ào t?o s? ph?m hàng ??u khu v?c phía Nam là ??i h?c S? ph?m TP.HCM. Không nh?ng v?y, b?n còn ???c cam k?t ?ào t?o trong môi tr??ng giáo d?c chuyên nghi?p v?i c? s? v?t ch?t hi?n ??i. C? h?i h?c liên thông t? Trung c?p lên ??i h?c nay ?ã ??n gi?n và thu?n l?i h?n cho các b?n sinh viên v?i ch??ng trình liên thông ??i h?c S? ph?m TP. HCM ngành S? ph?m m?m non và S? ph?m ti?u h?c.Theo nhi?u nhà qu?n lý giáo d?c, h?c liên thông t? trung c?p lên ??i h?c ?ang là l?a ch?n c?a r?t nhi?u ng??i tr? hi?n nay ? phân khúc giáo viên s? ph?m m?m non và s? ph?m ti?u h?c. N?u nh? tr??c ?ây các b?n ch?a có ?i?u ki?n ?? h?c ??i h?c chuyên ngành s? ph?m m?m non và s? ph?m ti?u h?c, ph?i ch?n con ???ng trung c?p và d?ng l?i ? ?ó thì nay con ???ng h?c t?p liên thông ?? nh?n b?ng ??i h?c ?ã tr? nên thênh thang h?n lúc nào h?t. Th?c t? c?ng cho th?y, r?t nhi?u b?n tr? thành công v?i con ???ng h?c trung c?p s? ph?m tr??c (th?i gian ?ào t?o ng?n) ?? có vi?c làm s?m, có thu nh?p và kinh nghi?m th?c t? sau ?ó ti?p t?c h?c t?p chuyên sâu ?? nâng cao b?ng c?p v?i c? h?i th?ng ti?n và m?c l??ng t?t h?n.
ch??ng trình liên thông ??i h?c S? ph?m TP. HCM ngành S? ph?m m?m non và S? ph?m ti?u h?c
V?i ch??ng trình ??o t?o liên thông theo hình th?c v?a h?c v?a làm này, các b?n sinh viên hoàn toàn ch? ??ng ???c th?i gian ?? có th? v?a ??m b?o công vi?c d?y h?c hi?n t?i c?a mình v?a có th? theo h?c ?? nâng c?p chuyên môn.

Hi?u ???c nhu c?u ???c ?ào t?o liên thông ??i h?c t? Trung c?p c?a các b?n sinh viên, Tr??ng Trung c?p ?ông D??ng ?ã ?i tr??c m?t b??c liên k?t v?i ??i h?c S? ph?m TP. HCM tuy?n sinh liên thông ??i h?c S? ph?m Tp.HCM ngành S? ph?m m?m non và S? ph?m ti?u h?c. ?ây không ph?i là l?n ??u tiên Tr??ng Trung c?p ?ông D??ng liên k?t tuy?n sinh và ?ào t?o v?i ??i h?c S? ph?m TP. HCM, mà trong su?t th?i gian qua hai ??n v? này ?ã h?p tác ?? mang ??n nhi?u c? h?i h?c t?p t?t h?n cho các b?n tr?.
ch??ng trình liên thông ??i h?c S? ph?m TP. HCM ngành S? ph?m m?m non và S? ph?m ti?u h?c
Hình th?c ?ào t?o phù h?p, ch??ng trình ?ào t?o chu?n, môi tr??ng h?c t?p hi?n ??i, c? h?i ngh? nghi?p r?ng m? là nh?ng lý do quan tr?ng nh?t ?? b?n l?a ch?n ch??ng trình h?c này. B?i ??i h?c S? ph?m TP. HCM v?n luôn là ??n v? hàng ??u trong ?ào t?o giáo d?c, và Tr??ng Trung c?p ?ông D??ng là thành viên c?a T?p ?oàn Phát tri?n Giáo d?c Qu?c t? ?ông D??ng (IED Group) v?i h? th?ng các tr??ng ?ào t?o theo mô hình qu?c t? t? m?m non cho ??n THPT có quy mô l?n. Vì v?y, các b?n sinh viên s? có nhi?u c? h?i th?c hành nghi?p v? s? ph?m t?i h? th?ng các tr??ng c?a IED Group.

N?u b?n ?ã t?t nghi?p Trung c?p s? ph?m m?m non ho?c Trung c?p s? ph?m ti?u h?c, b?n mu?n nâng cao trình ?? và ??t nh?ng b??c th?ng ti?n m?i trong ngh?, thì hãy liên h? ngay Tr??ng Trung c?p ?ông D??ng ?? ???c t? v?n và h? tr? hoàn t?t h? s? tuy?n sinh c?a mình, b?n nhé!

Thông tin chi ti?t v? Ch??ng trình tuy?n sinh liên thông ??i h?c S? ph?m TP.HCM ngành S? ph?m m?m non và S? ph?m ti?u h?c:

Ngành ?ào t?o:
Ngành Giáo d?c m?m non và Giáo d?c ti?u h?c h? liên thông t? Trung c?p s? ph?m lên ??i h?c.

?i?u ki?n d? thi liên thông:
– T?t nghi?p Trung c?p s? ph?m ?úng chuyên ngành.
– N?p h? s? ??y ??, ?úng th?i h?n theo quy ??nh.

Th?i gian ?ào t?o: 3 n?m

??a ?i?m h?c:
Tr??ng Trung c?p ?ông D??ng – ??a ch?: S? 4 Nguy?n Thông, P.7, Q.3, TP. HCM

Ôn t?p và thi tuy?n: D? thi 3 môn:
– Ngành Giáo d?c m?m non: V?n h?c thi?u nhi, Tâm lý h?c ??i c??ng, Ph??ng pháp khám phá KH & XH.
– Ngành Giáo d?c ti?u h?c: Ti?ng Vi?t, Giáo d?c h?c ti?u h?c, Toán c? s?.

Hình th?c ??ng ký:
H?c sinh mua, n?p h? s? và ??ng ký ôn thi t?i Phòng Tuy?n sinh – Tr??ng Trung c?p ?ông D??ng – ??a ch?: S? 4 Nguy?n Thông, P.7, Q.3, TP.HCM

Thông tin liên h?:

TR??NG TRUNG C?P ?ÔNG D??NG
??a ch?: 4 Nguy?n Thông, P.7, Q.3, Tp.HCM
Hotline: 0963 888 712 – 0963 888 713
Email: tuyensinh1@dongduong.edu.vn