B?i d??ng b?o m?u

B?i d??ng b?o m?u

TH?NG TIN V? KHóA H?C

 • Th?i gian 3 tháng
 • B?ng c?p Ch?ng ch?
 • ??i t??ng tuy?n sinh THCS
??NG KY KHóA H?C

GI?I THI?U V? CH??NG TRìNH ?àO T?O

Nhu c?u “khát” b?o m?u ???c ?ào t?o bài b?n c?a các tr??ng m?m non công l?p, dân l?p, t? th?c và qu?c t? t?i Vi?t Nam luôn r?i vào tình tr?ng báo ??ng. Sau khi t?t nghi?p, các b?o m?u ???c ?ào t?o chu?n luôn ???c các tr??ng m?m non s?n ?ón và chiêu d? b?ng m?c l??ng cùng ch? ?? ?ãi ng? h?p d?n.
湖北快3人工计划 Tr??ng Trung c?p ?ông D??ng là m?t trong ba tr??ng Trung c?p duy nh?t t?i Thành ph? H? Chí Minh ???c c?p phép ?ào t?o hai chuyên ngành: Giáo d?c m?m non và Giáo d?c ti?u h?c. Tr??ng Trung c?p ?ông D??ng ???c giao nhi?m v? ??c bi?t ?? ?ào t?o cung c?p ngu?n nhân l?c không ch? cho ngành Giáo d?c m?m non Thành ph? H? Chí Minh mà còn cho c? các t?nh thành trong c? n??c.

su pham mam non

Ch??ng trình ?ào t?o B?o m?u (Trình ?? s? c?p) nh?m ?ào t?o cho ng??i h?c n?m ???c ki?n th?c c? b?n v? tâm sinh lý l?a tu?i M?m non; bi?t v?n d?ng nh?ng ki?n th?c ?ã h?c ?? áp d?ng vào vi?c ch?m sóc và giáo d?c tr? m?m non.
Ng??i h?c c?n có s?c kh?e t?t, ??m b?o sau khi h?c xong ch??ng trình B?o m?u có kh? n?ng làm vi?c hi?u qu?, v?i tinh th?n trách nhi?m và tình th??ng dành cho tr?.

Ch??ng trình ?ào t?o

湖北快3人工计划1.   L?p

B?o m?u

2.   Th?i gian ?ào t?o

3 tháng

3.   Trình ?? ?ào t?o

S? c?p

4.   ??i t??ng tuy?n sinh

T?t nghi?p THCS tr? lên

 

 

Khoa hoc bao mau

M?c tiêu ?ào t?o

 • V? ki?n th?c
  • ?ào t?o b?o m?u có tinh th?n yêu tr? th?, có tinh th?n trách nhi?m v?i tr?; có tác phong ?úng m?c, có s?c kh?e, có tri th?c khoa h?c và nghi?p v? ?? ch?m sóc giáo d?c, b?o v? tr? em t? s? sinh ??n 6 tu?i theo yêu c?u c?a giáo d?c M?m non.
  • Có ph?m ch?t ??o ??c t?t, nhanh nh?n, vui t??i, c?i m?, d?u dàng, d? hòa nh?p v?i tr?; c?n th?n. ch?u khó, công b?ng, yêu th??ng và tôn tr?ng tr?.
  • Có tri th?c khoa h?c v? ch?m sóc giáo d?c tr? em bao g?m nh?ng tri th?c khoa h?c c?n thi?t v? t? nhiên, xã h?i, tâm lý h?c, giáo d?c h?c, làm c? s? cho k? n?ng ch?m sóc giáo d?c tr? em.
 • V? k? n?ng
  • Bi?t th?c hi?n v? sinh cho tr?
  • Bi?t cách chu?n b? cho tr? ?n và ng?
  • Th?c hi?n cho tr? ?n
  • Th?c hi?n các công vi?c khác nh?: Gi?t gi?, r?a chén bát, ?? ch?i cho tr?
  • Ph?i h?p v?i giáo viên m?m non trong công tác ch?m sóc, nuôi d??ng và giáo d?c tr? em

 

Khoa hoc bao mau

Khung ch??ng trình, k? ho?ch gi?ng d?y

STT

Tên môn h?c

Th?i gian ?ào t?o

S? ti?t h?c

Lý thuy?t

Th?c hành

Ki?m tra

Ki?n th?c c? s?

1

Tâm – Sinh lý tr? em

40

15

25

1

2

Giáo d?c h?c tr? em

30

10

20

3

湖北快3人工计划K? n?ng giao ti?p

20

10

10

4

湖北快3人工计划V? sinh cho tr?

20

10

10

1

5

Phòng b?nh và ??m b?o an toàn cho tr?

30

10

20

6

Dinh d??ng cho tr?

30

10

20

7

Ph??ng pháp phát tri?n l?i nói cho tr?

30

10

20

8

湖北快3人工计划Ph??ng pháp h??ng d?n tr? làm quen v?i môi tr??ng xung quanh

20

6

14

9

Th?c t?p

60

0

60

1

T?NG C?NG

280

81

199

3

Thi k?t thúc khóa h?c

TT

Môn thi

Hình th?c thi

Th?i gian thi

1

Lý thuy?t t?ng h?p

Vi?t, tr?c nghi?m

120 phút

 

 Khoa hoc bao mau

Thông tin khóa h?c

 • ??i t??ng tham d?
  • Cán b? làm công tác bán trú trong các tr??ng M?m non, Ti?u h?c
  • ??i t??ng khác: có b?ng t?t nghi?p Trung h?c c? s? tr? lên
 • Th?i l??ng khóa h?c: 280 ti?t
 • Th?i gian h?c
  • T?i 2-4-6
  • T?i 3-5-7
 • B?ng c?p sau khi t?t nghi?p: Hoàn t?t ch??ng trình ?ào t?o, tham d? ??y ?? các bài ki?m tra, bài thi và ??t yêu c?u, h?c viên ???c c?p Ch?ng ch? khóa h?c “L?p b?i d??ng nghi?p v? B?o m?u”.

 

V?N PHÒNG T? V?N TUY?N SINH

Hotline: 0963.888.712

湖北快3人工计划??a ch?: 4 Nguy?n Thông, P7, Q3, TP.HCM

Email: tuyensinh1@dongduong.edu.vn