?ào t?o c?p d??ng

?ào t?o c?p d??ng

TH?NG TIN V? KHóA H?C

 • Th?i gian 3 tháng
 • B?ng c?p Ch?ng ch?
 • ??i t??ng tuy?n sinh
??NG KY KHóA H?C

GI?I THI?U V? CH??NG TRìNH ?àO T?O

Gi?i thi?u t?ng quan

湖北快3人工计划Tr??ng Trung c?p ?ông D??ng là thành viên thu?c T?p ?oàn phát tri?n giáo d?c qu?c t? ?ông D??ng có tr? s? ??t t?i trung tâm Thành ph? H? Chí Minh, là tr??ng Trung c?p chuyên nghi?p thu?c h? th?ng giáo d?c qu?c dân, hi?n ?ang ?ào t?o 11 chuyên ngành: Qu?n tr? kinh doanh, K? toán, Tài chính – Ngân hàng, Marketing, Th??ng m?i ?i?n t?, Qu?n lý bán hàng siêu th?, Du l?ch, Qu?n lý kho, Thi?t k? và qu?n lý Website, Giáo d?c m?m non và Giáo d?c ti?u h?c.

su pham mam non

湖北快3人工计划Tr??ng Trung c?p ?ông D??ng là m?t trong ba tr??ng Trung c?p duy nh?t t?i Thành ph? H? Chí Minh ???c c?p phép ?ào t?o hai chuyên ngành: Giáo d?c m?m non và Giáo d?c ti?u h?c. Tr??ng Trung c?p ?ông D??ng ???c giao nhi?m v? ??c bi?t ?? ?ào t?o cung c?p ngu?n nhân l?c không ch? cho ngành Giáo d?c m?m non Thành ph? H? Chí Minh mà còn cho c? các t?nh thành trong c? n??c.

Ch??ng trình ?ào t?o

1.   L?p

C?p d??ng

湖北快3人工计划2.   Th?i gian ?ào t?o

湖北快3人工计划3 tháng

湖北快3人工计划3.   Trình ?? ?ào t?o

S? c?p

4.   ??i t??ng tuy?n sinh

T?t nghi?p THCS tr? lên

5.   Kh?i t??ng ki?n th?c

 

Gi?i thi?u ch??ng trình

Ch??ng trình ?ào t?o C?p d??ng (Trình ?? s? c?p) nh?m ?ào t?o cho ng??i h?c n?m v?ng ki?n th?c c? b?n v? quy trình ch? bi?n th?c ph?m khoa h?c, v? sinh và ??m b?o kh?u ph?n dinh d??ng phù h?p v?i t?ng ?? tu?i c?a tr?.

湖北快3人工计划Ng??i h?c c?n có s?c kh?e t?t. ??m b?o sau khi h?c xong ch??ng trình, các h?c viên có ???c kh? n?ng làm vi?c hi?u qu? trong công vi?c c?p d??ng, v?i tinh th?n trách nhi?m và tình th??ng dành cho tr? trong vi?c chu?n b? b?a ?n hàng ngày.

Dao tao cap duong

M?c tiêu ?ào t?o

 • V? ki?n th?c
 • Ch??ng trình ?ào t?o C?p d??ng (trình ?? s? c?p) nh?m ?ào t?o cho ng??i h?c n?m ???c ki?n th?c c? b?n v? dinh d??ng v? sinh an toàn th?c ph?m, k? thu?t ch? bi?n món ?n; nguyên t?c xây d?ng th?c ??n, ph??ng pháp ch? bi?n b?a ?n dinh d??ng cho tr? theo các l?a tu?i cho nhân viên c?p d??ng, CBNV qu?n lý nhà tr?, m?u giáo.
 • Ng??i h?c ???c cung c?p ki?n th?c th?c hành ??m b?o ch?t l??ng v? sinh an toàn th?c ph?m và phòng ch?ng các b?nh liên quan t?i dinh d??ng (suy dinh d??ng, th?a cân béo phì, thi?u máu, còi x??ng, thi?u vitamin D…)
 • V? k? n?ng
 • Bi?t cách ch? bi?n món ?n ??m b?o dinh d??ng, xây d?ng kh?u ph?n ?n cho tr?.
 • Bi?t áp d?ng ki?n th?c ?ã h?c trong quá trình ch? bi?n món ?n cho tr? nh?m ??m b?o v? sinh an toàn th?c ph?m
 • H?c viên ??m ???ng ???c các v? trí t? nhân viên s? ch?, nhân viên ch? bi?n tr?c ti?p, th? n?u chính, và các công vi?c khác trong nhà b?p tùy theo kh? n?ng cá nhân và yêu c?u c?a công vi?c c? th?.

Dao tao cap duong

Khung ch??ng trình, k? ho?ch gi?ng d?y

STT

Tên môn h?c

Th?i gian ?ào t?o

S? ti?t h?c

Lý thuy?t

Th?c hành

Ki?m tra

1

??c ?i?m phát tri?n c? th? tr?

20

15

05

湖北快3人工计划KT 45’

2

湖北快3人工计划Dinh d??ng tr? m?m non

30

15

15

3

Ph??ng pháp xây d?ng kh?u ph?n  th?c ??n

20

10

10

KT 60’

4

湖北快3人工计划V? sinh an toàn th?c ph?m & cách b?o qu?n d?ng c? thi?t b? nhà b?p

20

10

10

5

湖北快3人工计划Quy trình t? ch?c b?p m?t chi?u

15

10

5

6

湖北快3人工计划An toàn lao ??ng trong nhà b?p

10

5

5

7

湖北快3人工计划K? thu?t ch? bi?n và ??m b?o ch?t DD khi n?u ?n cho tr?

50

20

30

8

湖北快3人工计划Báo cáo công tác ch?m sóc – nuôi d??ng tr? trong tr??ng M?m non

5

5

0

 

9

Th?c t?p

60

0

60

2 tu?n

T?NG C?NG

230

90

140

 

Thi k?t thúc khóa h?c

TT

Môn thi

Hình th?c thi

Th?i gian thi

1

湖北快3人工计划Lý thuy?t t?ng h?p

湖北快3人工计划Vi?t, tr?c nghi?m

湖北快3人工计划60 phút

 Dao tao cap duong

Thông tin khóa h?c

 • ??i t??ng tham d?
  • Cán b? làm công tác bán trú trong các tr??ng M?m non, Ti?u h?c
  • ??i t??ng khác: có b?ng t?t nghi?p Trung h?c c? s? tr? lên
 • Th?i l??ng khóa h?c: 200 ti?t
 • Th?i gian h?c:
  • T?i 2-4-6
  • T?i 3-5-7
 • H?c phí: 1.400.000 ??ng / h?c viên / khóa
 • ??a ?i?m h?c: 43 Nguy?n Thông, P7, Q3, TP.HCM
 • B?ng c?p sau khi t?t nghi?p: Hoàn t?t ch??ng trình ?ào t?o, tham d? ??y ?? các bài ki?m tra, bài thi và ??t yêu c?u, h?c viên ???c c?p Ch?ng ch? khóa h?c “ L?p C?p D??ng”.

V?N PHÒNG T? V?N TUY?N SINH

Hotline: 0963.888.712 – 0963.888.713 – 0963.888.714

湖北快3人工计划??a ch?: 43 Nguy?n Thông, P7, Q3, TP.HCM

?i?n tho?i: (08) 3526 4970 – (08) 3526 4971

Email: tuyensinh1@dongduong.edu.vn