Qu?n ly tr??ng m?m non

Qu?n ly tr??ng m?m non

TH?NG TIN V? KHóA H?C

  • Th?i gian 3 tháng
  • B?ng c?p Ch?ng ch?
  • ??i t??ng tuy?n sinh
??NG KY KHóA H?C

GI?I THI?U V? CH??NG TRìNH ?àO T?O

Gi?i thi?u t?ng quan

Tr??ng Trung c?p ?ông D??ng là thành viên thu?c T?p ?oàn phát tri?n giáo d?c qu?c t? ?ông D??ng có tr? s? ??t t?i trung tâm Thành ph? H? Chí Minh, là tr??ng Trung c?p chuyên nghi?p thu?c h? th?ng giáo d?c qu?c dân, hi?n ?ang ?ào t?o 11 chuyên ngành: Qu?n tr? kinh doanh, K? toán, Tài chính – Ngân hàng, Marketing, Th??ng m?i ?i?n t?, Qu?n lý bán hàng siêu th?, Du l?ch, Qu?n lý kho, Thi?t k? và qu?n lý Website, Giáo d?c m?m non và Giáo d?c ti?u h?c.

Quan ly truong mam non

Tr??ng Trung c?p ?ông D??ng là m?t trong ba tr??ng Trung c?p duy nh?t t?i Thành ph? H? Chí Minh ???c c?p phép ?ào t?o hai chuyên ngành: Giáo d?c m?m non và Giáo d?c ti?u h?c. Tr??ng Trung c?p ?ông D??ng ???c giao nhi?m v? ??c bi?t ?? ?ào t?o cung c?p ngu?n nhân l?c không ch? cho ngành Giáo d?c m?m non Thành ph? H? Chí Minh mà còn cho c? các t?nh thành trong c? n??c.

Ch??ng trình ?ào t?o

1.   L?p

湖北快3人工计划Qu?n lý tr??ng m?m non

湖北快3人工计划2.   Th?i gian ?ào t?o

湖北快3人工计划3 tháng

湖北快3人工计划3.   Trình ?? ?ào t?o

S? c?p

4.   ??i t??ng tuy?n sinh

T?t nghi?p THPT, TCSP M?m non

5.   Kh?i t??ng ki?n th?c

 

Gi?i thi?u ch??ng trình

湖北快3人工计划Ch??ng trình nh?m b?i d??ng, phát tri?n ki?n th?c, k? n?ng c? b?n v? qu?n lý tr??ng m?m non, phát tri?n n?ng l?c c?a cán b? qu?n lý v? lãnh ??o và qu?n lý tr??ng m?m non nh?m nâng cao ch?t l??ng giáo d?c và ?ào t?o.

Ch??ng trình mang tính ?ng d?ng, phù h?p v?i th?c ti?n, b?o ??m ???c nh?ng v?n ?? lý lu?n n?n t?ng chung v? qu?n lý giáo d?c và nh?ng k? n?ng qu?n lý các l?nh v?c ho?t ??ng c? th? c?a tr??ng m?m non.

quan ly mam non Quan ly truong mam non

M?c tiêu ?ào t?o

Phát tri?n n?ng l?c cho cán b? qu?n lý tr??ng m?m non v? lãnh ??o và qu?n lý tr??ng h?c, n?m v?ng n?i quy, quy ??nh c?a tr??ng M?m non, phát huy nh?ng giá tr? c?a nhà tr??ng và xã h?i cho s? nghi?p phát tri?n giáo d?c và ?ào t?o.

  • V? ki?n th?c
    • Quán tri?t các quan ?i?m, ???ng l?i, chính sách phát tri?n kinh t? xã h?i, phát tri?n GD&?T trong b?i c?nh h?i nh?p qu?c t? theo tinh th?n ??i m?i c?n b?n và toàn di?n n?n giáo d?c Vi?t Nam.
    • Có kh? n?ng v?n d?ng ki?n th?c ?ã h?c vào công tác qu?n lý và ?i?u hành tr??ng M?m non.
  • V? k? n?ng: T?ng c??ng n?ng l?c lãnh ??o CBQL tr??ng m?m non nh?n th?c ???c s? m?ng, xây d?ng ???c t?m nhìn, bi?t ch?n l?a mô hình và phong cách lãnh ??o phù h?p v?i v? trí công vi?c ???c giao trong ?i?u ki?n c? th? c?a m?i nhà tr??ng.
  • V? thái ??: V?i ki?n th?c, k? n?ng qu?n lý giáo d?c ti?p thu ???c, m?i cán b? qu?n lý tr??ng m?m non t? h?c, phát tri?n n?ng l?c b?n than theo xu th? chung c?a xã h?i.

quan ly mam non Quan ly truong mam non

Khung ch??ng trình, k? ho?ch gi?ng d?y

STT

Tên môn h?c

Th?i gian ?ào t?o

Ghi chú

S? ti?t h?c

Lý thuy?t

Th?c hành

Ki?n th?c c? s?

1

Dinh d??ng tr? m?m non và xây d?ng kh?u ph?n, th?c ??n cho tr?

30

20

15

湖北快3人工计划KT 60’

2

V? sinh phòng b?nh tr? M?m non

30

15

15

3

湖北快3人工计划Giáo d?c m?m non

30

15

15

4

Sinh lý ??i c??ng và sinh lý tr? em

30

15

15

5

Tâm lý h?c l?a tu?i M?m non

30

15

15

6

V? sinh an toàn th?c ph?m trong tr??ng m?m non

15

10

5

Ki?n th?c chuyên ngành

7

湖北快3人工计划?ánh giá trong giáo d?c M?m non

15

10

5

KT 60’

8

湖北快3人工计划H??ng d?n th?c hi?n ch??ng trình GDMN

15

10

5

9

Xây d?ng môi tr??ng giáo d?c trong tr??ng m?m non

15

10

5

10

Lu?t Giáo d?c và quy?n tr? em

15

10

5

11

Qu?n lý giáo d?c M?m non

45

20

5

12

Th?c hành t?i các tr??ng M?m non

120

 

120

2 tu?n

T?NG C?NG

 

 

 

 

 quan ly mam non Quan ly truong mam non