Tr? ly ?i?u d??ng

Tr? ly ?i?u d??ng

TH?NG TIN V? KHóA H?C

 • Th?i gian 6 tháng-1 n?m
 • B?ng c?p Ch?ng ch? ?i?u d??ng
 • ??i t??ng tuy?n sinh T?t nghi?p THPT ho?c t??ng ???ng
??NG KY KHóA H?C

GI?I THI?U V? CH??NG TRìNH ?àO T?O

Tr??ng Trung c?p ?ông D??ng thông báo tri?n khai ch??ng trình ?ào t?o Tr? lý ?i?u d??ng – K? thu?t viên ch?m sóc ng??i cao tu?i thu?c kh?i ngành Khoa h?c s?c kh?e dùng cho các tr??ng, các c? s? ?ào t?o trung c?p chuyên nghi?p. Sau khi h?c xong, ng??i h?c ???c c?p ch?ng ch? t?t nghi?p v?i ch?c danh K? thu?t viên ch?m sóc ng??i cao tu?i.

H?c xong ch??ng trình này, ng??i h?c có ?? ki?n th?c, k? n?ng c?a m?t K? thu?t viên ch?m sóc ng??i cao tu?i ?? ???c tuy?n d?ng vào làm vi?c t?i các c? s? ch?m sóc ng??i cao tu?i, nhà h?u d??ng, nhà d??ng lão…. c?a Nhà n??c và các c? s? t? nhân ho?c ??ng ký theo ch??ng trình “Du h?c và l?p nghi?p t?i ??c ngành ?i?u d??ng” do Trung tâm t? v?n Du h?c qu?c t? ?ông D??ng (ICSA) h?p tác v?i các tr??ng ngh? ?i?u d??ng t?i ??c t? ch?c.

湖北快3人工计划Ch??ng trình ?ào t?o Tr? lý ?i?u d??ng c?a tr??ng Trung c?p ?ông D??ng d?a trên Khung ch??ng trình ?ào t?o tr? lý ?i?u d??ng ch?m sóc ng??i già bang Hessen thu?c CHLB ??c cung c?p cho h?c viên ki?n th?c và k? n?ng c?a m?t K? thu?t viên ch?m sóc ng??i cao tu?i. V?i các môn h?c ???c xen k? gi?a lý thuy?t và th?c hành giúp h?c viên nhanh chóng n?m b?t ki?n th?c, song song ?ó t?o n?n t?ng t?t nh?t cho nh?ng b?n nào ?ang có nguy?n v?ng ?i theo ch??ng trình “Du h?c và l?p nghi?p t?i ??c ngành ?i?u d??ng”.

Ch??ng trình h?c t?p trung vào các k? n?ng ch?m sóc ng??i cao tu?i nh?:

 • Th?c hi?n ???c các qui trình k? thu?t ch?m sóc ng??i cao tu?i c? b?n.
 • Th?c hi?n ???c k? ho?ch ch?m sóc ng??i cao tu?i theo ?úng qui trình ?i?u d??ng.
 • T? v?n, giáo d?c s?c kh?e cho ng??i cao tu?i.
 • Các ki?n th?c v? s? c?u, ??m b?o an toàn cho ng??i cao tu?i.
 • Ch?m sóc s?c kho? cho ng??i cao tu?i t?i nhà và các c? s? y t?.
 1. N?I DUNG CÁC H?C PH?N C? S? VÀ CHUYÊN MÔN

  H?c ph?n

  N?i dung

  H?c ph?n 1

  Lý thuy?t và th?c hành trong ho?t ??ng tr? lý ?i?u d??ng, ch?m sóc ng??i cao tu?i

  H?c ph?n 2

  H? tr? ng??i cao tu?i ki?n t?o cu?c s?ng

  H?c ph?n 3

  Khung pháp lý trong ho?t ??ng ch?m sóc ng??i cao tu?i

  H?c ph?n 4

  Ch?m sóc ng??i cao tu?i là m?t ngh?

   

  湖北快3人工计划Ki?m tra, ?ánh giá, t? ch?c thi T?t nghi?p

 2. Th?i gian h?c: 湖北快3人工计划6 tháng – 1 n?m

 3. Ch?ng ch? t?t nghi?p: 湖北快3人工计划Ch?ng ch? K? thu?t viên ch?m sóc ng??i cao tu?i

 4. ??i t??ng ?ào t?o

  ??i t??ng là nh?ng ng??i có nhu c?u ???c ?ào t?o thành K? thu?t viên ch?m sóc ng??i cao tu?i ho?c các h?c viên chu?n b? tham d? ch??ng trình: “Du h?c và l?p nghi?p t?i ??c’’ ngành ?i?u d??ng.

 5. Chuy?n ti?p h?c ngh? ?i?u d??ng t?i ??c

湖北快3人工计划Các h?c viên sau khi t?t nghi?p khóa ?ào Tr? lý ?i?u d??ng cùng v?i ch?ng ch? ti?ng ??c B1 (n?u h?c viên ch?a h?c ti?ng ??c có th? ??ng ký h?c t?i Trung tâm song song v?i khóa h?c Tr? lý ?i?u d??ng), ?? ?i?u ki?n ?? tham d? ch??ng trình “Du h?c và l?p nghi?p t?i ??c’’ s? ???c chuy?n ti?p sang ??c h?c ngh? ?i?u d??ng trong 3 n?m theo mô hình v?a h?c v?a làm. Ch??ng trình bao g?m 2.100 gi? gi?ng d?y lý thuy?t và 2.500 gi? th?c hành t?i doanh nghi?p. Trong th?i gian h?c này h?c viên ???c mi?n hoàn toàn h?c phí và ???c nh?n m?t kho?n ti?n l??ng ph? c?p h?c ngh? t? doanh nghi?p ?ào t?o th?c hành v?i m?c ph? c?p kho?ng 650 Euro/tháng tr? lên. Thông th??ng sau 3 n?m h?c, c? s? ?ào t?o th?c hành s? nh?n luôn các h?c viên v?a t?t nghi?p v?i m?c l??ng trung bình ? m?c 2.000 Euro. Sau th?i gian làm vi?c liên t?c 3 n?m h?c viên s? có ???c quy?n c? trú dài h?n. ?? 8 n?m c? trú, tính c? th?i gian h?c ngh? s? ???c khuy?n khích gia nh?p qu?c t?ch ??c. Khi có quy?n c? trú dài h?n, h?c viên ???c phép b?o lãnh v? ho?c ch?ng, con cái ch?a ??n tu?i thành niên vào ??c theo lu?t ?oàn t? gia ?ình.