C? s? v?t ch?t

Nh?m ph?c v? t?t nh?t cho công tác gi?ng d?y và h?c t?p, Tr??ng Trung C?p ?ông D??ng ?ã dành nh?ng kho?n ??u t? l?n ?? xây d?ng nh?ng c? s? ?ào t?o khang trang t?i trung tâm thành ph? v?i ??y ?? trang thi?t b? hi?n ??i.

CSVC02

Hi?n nay, chúng tôi có 2 c? s? ?ào t?o v?i 100 phòng h?c và làm vi?c. T?t c? các phòng h?c ??u ???c trang b? máy l?nh và các thi?t b? h? tr? gi?ng d?y hi?n ??i nh? máy vi tính, máy chi?u LCD Projector, Internet... ?? giúp gi?ng viên truy?n ??t theo ph??ng pháp h?c m?i, thông qua ?ó h?c viên d? dàng ti?p thu h?n.

CSVC28

Tr??ng ?ã xây d?ng 4 phòng th?c hành máy tính v?i 716 máy vi tính th? h? m?i, ???c n?i m?ng Internet (???ng truy?n cáp quang t?c ?? cao), Wifi ph? sóng toàn tr??ng.

CSVC15

Ngoài ra chúng tôi còn xây d?ng m?t th? vi?n chuyên kh?o v? Tài chính, K? toán, Qu?n tr? kinh doanh, Công ngh? thông tin, Du l?ch, Ngân hàng,... v?i h?n 10.000 ??u sách, báo, t?p chí chuyên ngành b?ng ti?ng Vi?t và ti?ng Anh, cùng h? th?ng máy vi tính ???c k?t n?i Internet t?c ?? cao có s?n danh m?c các website chuyên ngành. Trong su?t th?i gian tham gia các khóa ?ào t?o t?i tr??ng, h?c viên s? ???c t?ng th? ??c th? vi?n mi?n phí ?? h?c h?i, tìm ki?m nh?ng tài li?u nh?m hoàn thành các bài t?p trên l?p, và b? sung nh?ng ki?n th?c c?n thi?t cho quá trình làm vi?c sau này.

CSVC09

H? TR? SINH VIÊN » ???c h? tr? vay v?n h?c t?p: 10.000.000 ??ng/n?m » ???c t? v?n h? tr? gi?i thi?u vi?c làm sau khi t?t nghi?p » Có ch? tr? cho h?c viên ? xa