Phòng ban

S? ?? t? ch?c Tr??ng Trung c?p ??ng D??ng

I. CH?C N?NG

Phòng ?ào t?o có ch?c n?ng c? th? hóa vi?c th?c hi?n các ch??ng trình ?ào t?o c?a tr??ng m?t cách hi?u qu?, ch?t l??ng và uy tín. Phòng có m?i quan h? t??ng tác v?i các khoa phòng, ?oàn th?, ??n v? trong và ngoài tr??ng t?o thu?n l?i cho h?c sinh h?c t?p g?n li?n v?i th?c t? xã h?i.

II. NHI?M V?

1. Phòng ?ào t?o t? ch?c tuy?n sinh h?ng n?m theo s? ch? ??o c?a Hi?u tr??ng tr??ng và phù h?p v?i quy ch? tuy?n sinh c?a B? Giáo d?c- ?ào t?o ban hành.

湖北快3人工计划2. L?p k? ho?ch th?c hi?n ch??ng trình ?ào t?o t? ??u khóa m?i và k?t h?p v?i khoa l?p k? ho?ch chi ti?t gi?ng d?y theo h?c k?, ph? bi?n ??n giáo viên và h?c sinh các l?p.

3. Th?c hi?n báo cáo, th?ng kê, l?u tr? d? li?u, hoàn ch?nh h? s? s? sách liên quan ??n giáo viên và h?c sinh. L?p th? t?c xin c?p phôi b?ng, vi?t b?ng t?t nghi?p và l?u tr? h? s? h?c sinh sau khi ra tr??ng.

湖北快3人工计划4. Ph? bi?n và t? ch?c th?c hi?n các v?n b?n pháp lý liên quan ??n qu?n lý ?ào t?o, nghiên c?u khoa h?c, ch? ?? chính sách ??i v?i giáo viên và h?c sinh, qu?n lý giáo viên ch? nhi?m v? m?t s? v?n ?? liên quan ??n d?y và h?c c?a l?p.

5. Th??ng xuyên ph?i h?p ki?m tra vi?c th?c hi?n k? ho?ch d?y h?c h?ng ngày nh? gi? lên l?p, n?i dung ph??ng pháp d?y và h?c… nh?m phát hi?n nh?ng v?n ?? ch?a h?p lý mà s?m ch?n ch?nh ??a vào n? n?p. T? ch?c s? t?ng k?t h?c k?, n?m h?c.

湖北快3人工计划6. Phòng ph?i h?p v?i khoa ch? ??o biên so?n giáo trình, k? ho?ch bài gi?ng (giáo án), so?n câu tr?c nghi?m b? sung cho ngân hàng câu h?i, c?i ti?n ph??ng pháp gi?ng d?y, t? ch?c các k? thi trong tr??ng, ??m b?o tính công b?ng, khách quan, nghiêm túc.

7. Qu?n lý và s? d?ng phòng h?c, tài s?n, thi?t b? ?i?n n??c trong ph?m vi ph? trách, tránh ?? lãng phí, h? hao, m?t mát.

湖北快3人工计划8. Phòng ?ào t?o ???c Ban giám hi?u phân công qu?n lý chung. Khi có v?n ?? x?y ra, tr??ng phòng ?ào t?o ch? ??ng h?i ý v?i ??n v? và cá nhân liên quan gi?i quy?t nhanh chóng v? vi?c, ??m b?o duy trì tr?t t?, an ninh, v? sinh, an toàn trong c? s? và báo cáo v?i ban giám hi?u.

9. Tr??ng phòng ?ào t?o có trách nhi?m t? ch?c, phân công, ?i?u hành th?c hi?n nhi?m v? c?a phòng ??t ch?t l??ng cao nh?t.

湖北快3人工计划10. Hoàn thi?n h? th?ng quy ??nh, quy ch? n?i b? v? ho?t ??ng khoa h?c và công ngh?; h?p tác qu?c t?; d?ch v? và lao ??ng s?n xu?t.

湖北快3人工计划11. Xây d?ng k? ho?ch nghiên c?u, t? v?n khoa h?c c?p tr??ng.

12. Ch?u trách nhi?m chính trong công tác rà soát ch??ng trình ?ào t?o và khai thác các ch??ng trình ?ào t?o tiên ti?n.

湖北快3人工计划13. T? ch?c và qu?n lý công tác biên so?n, biên d?ch và th?m ??nh giáo trình, tài li?u h?c t?p ph?c v? cho công tác gi?ng d?y, h?c t?p và nghiên c?u khoa h?c.