T?ng quan

湖北快3人工计划Tr??ng Trung c?p ?ông D??ng là thành viên thu?c T?p ?oàn phát tri?n giáo d?c qu?c t? ?ông D??ng có tr? s? ??t t?i trung tâm Thành ph? H? Chí Minh, là tr??ng Trung c?p chuyên nghi?p thu?c h? th?ng giáo d?c qu?c dân, có nhi?m v? ?ào t?o ngu?n nhân l?c có ki?n th?c t?t, k? n?ng thành th?o cùng ý th?c không ng?ng v??n lên trong cu?c s?ng nh?m ?áp ?ng nhu c?u phát tri?n giáo d?c, kinh t? - xã h?i c?a ??t n??c.

CÁC NGÀNH TUY?N SINH

1. Nh?ng ngành xét tuy?n không thi
•    S? ph?m m?m non
•    S? ph?m ti?u h?c
•    K? toán doanh nghi?p
•    Qu?n tr? doanh nghi?p
•    Tài chính - Ngân hàng
•    Marketing
•    Thi?t k? và qu?n lý website
•    Th??ng m?i ?i?n t?
•    Qu?n lý bán hàng siêu th?
•    Qu?n lý kho

2. Các khóa b?i d??ng ng?n h?n
•    B?i d??ng b?o m?u
•    ?ào t?o c?p d??ng
•    Qu?n lý tr??ng m?m non
湖北快3人工计划 •    Tr? lý ?i?u d??ng – K? thu?t viên ch?m sóc ng??i cao tu?i

VÌ SAO CH?N TRUNG C?P ?ÔNG D??NG
•    C? s? v?t ch?t hi?n ??i
Tr??ng t?a l?c t?i trung tâm thành ph?, phòng h?c, gi?ng ???ng, th? vi?n ???c thi?t k? ?u vi?t; phòng th?c hành có h? th?ng trang thi?t b? thông minh, hi?n ??i.
•    Gi?ng viên chuyên môn cao
??i ng? gi?ng viên c?a tr??ng ???c tuy?n ch?n t? các tr??ng ??i h?c l?n trong và ngoài n??c v?i k? n?ng s? ph?m t?t, trình ?? chuyên môn cao, giàu kinh nghi?m th?c t?.
•    Ch??ng trình gi?ng d?y ch?t l??ng
V?i ph??ng châm t?p trung phát triê?n kh? n?ng t? duy và k? n?ng ngh? nghi?p cho sinh viên, ch??ng trình ?ào t?o t?i Tr??ng trung c?p ?ông D??ng ???c thi?t k? theo ph??ng pháp m?i, hi?n ??i, chú tr?ng th?c hành và bám sát th?c ti?n.
•    C? h?i ngh? nghi?p r?ng m?
Trong nh?ng n?m v?a qua, tr??ng ?ã gây ???c ti?ng vang l?n trong vi?c ??m b?o ch?t l??ng ??u ra c?a các sinh viên. 95% sinh viên t?t nghi?p t?i tr??ng tìm ???c vi?c làm nh? ý. Con s? này h?a h?n s? t?ng trong b?i c?nh ngu?n nhân l?c khan hi?m nh? hi?n nay.
•    D? dàng h?c liên thông và nh?n b?ng c?p qu?c t?
Nh?m t?o ?i?u ki?n ?? sinh viên nâng cao ki?n th?c c?ng nh? m? r?ng c? h?i vi?c làm, Tr??ng Trung c?p ?ông D??ng liên k?t v?i r?t nhi?u các tr??ng cao ??ng, ??i h?c trong n??c và n??c ngoài, s?n sàng h? tr?, giúp ?? các b?n sinh viên có nguy?n v?ng h?c lên sau khi t?t nghi?p h? trung c?p t?i tr??ng.
•    H? tr? sinh viên t?i ?a
Tr??ng trung c?p ?ông D??ng luôn t?o ?i?u ki?n h?c t?p t?t nh?t cho các sinh viên: h? tr? ch? ? cho sinh viên ? xa. Th??ng xuyên t? ch?c các l?p rèn luy?n k? n?ng m?m, t? v?n gi?i thi?u vi?c làm mi?n phí. Ngoài ra, Tr??ng còn liên k?t v?i h? th?ng các tr??ng m?m non, ti?u h?c ??t chu?n ?? sinh viên ngành s? ph?m m?m non và s? ph?m ti?u h?c ki?n t?p và th?c t?p. Hàng n?m, d?a trên k?t qu? h?c t?p và rèn luy?n, các sinh viên s? ???c trao r?t nhi?u h?c b?ng giá tr? cao.