V? IC

Xin chào các b?n h?c viên ??n v?i Tr??ng Trung C?p ??ng D??ng - Indochina College!

Là Hi?u Tr??ng c?a tr??ng, t?i r?t l?y làm vinh d? khi nhìn th?y nh?ng thành qu? mà Tr??ng Trung c?p ??ng D??ng ?? ??t ???c trong su?t th?i gian qua. V?i nh?ng n? l?c hi?n t?i và trong t??ng lai, t?i tin r?ng nhà tr??ng s? ti?p t?c ti?n b??c trên hành trình “Nang cao hi?u qu? làm vi?c c?a ngu?n nhan l?c tr? t?i Vi?t Nam ngang t?m v?i các n??c trên th? gi?i”.

???c thành l?p vào n?m 2009, Tr??ng Trung C?p ??ng D??ng là thành viên c?a T?p ?oàn phát tri?n giáo d?c qu?c t? ??ng D??ng (Indochina International Education Development Group), ho?t ??ng theo Quy?t ??nh s? 2472/Q?-UBND c?a Ch? t?ch UBND Thành ph? H? Chí Minh, là t? ch?c hành chính s? nghi?p thu?c h? th?ng giáo d?c qu?c dan, ho?t ??ng trên ph?m vi c? n??c, có nhi?m v? ?ào t?o “Nh?ng chuyên viên trình ?? trung c?p chuyên nghi?p có ki?n th?c t?t, k? n?ng th?c hành thành th?o, kh? n?ng làm vi?c ??c l?p và có tính sáng t?o cao, có y th?c kh?ng ng?ng v??n lên trong cu?c s?ng” nh?m cung ?ng cho x? h?i m?t ??i ng? nhan l?c ch?t l??ng, ?áp ?ng nhu c?u phát tri?n kinh t? x? h?i c?a Thành ph? H? Chí Minh nói riêng và c?a ??t n??c nói chung.

V?i n? l?c xay d?ng m?t m? hình giáo d?c tiên ti?n, Tr??ng Trung c?p ??ng D??ng ?? ?i tiên phong trong vi?c ti?p c?n n?n giáo d?c hi?n ??i và t? ch?c m? hình giáo d?c ch?t l??ng cao theo tiêu chu?n qu?c t?, mang ??n cho h?c sinh, sinh viên m?t n?n t?ng ki?n th?c và k? n?ng s?ng v?ng vàng, t? tin, s?n sàng h?i nh?p v?i th? gi?i.

湖北快3人工计划?? ?áp ?ng s? thay ??i kh?ng ng?ng c?a th? tr??ng lao ??ng Vi?t Nam, Tr??ng Trung c?p ??ng D??ng kh?ng ng?ng ??i m?i ph??ng pháp ?ào t?o phù h?p v?i th?c ti?n c?ng vi?c c?ng nh? yêu c?u th?c t? c?a các nhà tuy?n d?ng trong và ngoài n??c, tìm ra nh?ng gi?i pháp t?t nh?t ?? chuy?n giao c?ng ngh?, ?ng d?ng khoa h?c k? thu?t tiên ti?n vào c?ng tác ?ào t?o ngu?n nhan l?c cung c?p cho th? tr??ng lao ??ng.

Cam k?t c?a chúng t?i là kh?ng ng?ng ??u t?, nang c?p c? s? v?t ch?t và ??i m?i trang thi?t b? hi?n ??i, thi?t l?p doanh nghi?p ?o trong tr??ng ph?c v? cho c?ng tác h?c t?p, gi?ng d?y, nghiên c?u c?a h?c sinh, sinh viên, và gi?ng viên. Song song v?i ?ó, chúng t?i còn tuy?n d?ng và ?ào t?o m?t ??i ng? gi?ng viên gi?i nh?m m?c ?ích “G?n li?n ?ào t?o v?i th?c ti?n, k?t h?p gi?a ly thuy?t hàn lam và th?c hành ?ng d?ng”.

湖北快3人工计划T?t c? các h?c sinh, sinh viên sau khi ???c ?ào t?o ? Tr??ng Trung C?p ??ng D??ng, kh?ng ch? có ???c v?n ki?n th?c và k? n?ng ngh? nghi?p v?ng ch?c, mà còn có c? ki?n th?c x? h?i, k? n?ng s?ng, n?ng l?c thích ?ng cao, có y chí kh?ng ng?ng v??n lên trong cu?c s?ng, t? tin b??c vào cu?c s?ng h?i nh?p v?i c?ng ??ng và th? gi?i.

Chúng t?i lu?n lu?n chào ?ón và mong ???c ??ng hành cùng các em trên con ???ng khai phá tri th?c và chu?n b? hành trang ?? v??n ??n nh?ng thành c?ng trong t??ng lai.

湖北快3人工计划Tran tr?ng,