TR??NG TRUNG C?P ??NG D??NG

SINH VIêN

Sinh Viên

15.07.2019 Th?ng báo V/v L? phí làm b?ng & t? ch?c L? t?t nghi?p khóa IX - niên khóa 2017 - 2019
02.07.2019 Th?ng báo V/v Ch?m phúc kh?o T?t nghi?p Trung c?p chuyên nghi?p kì thi 21-22/06/2019
18.06.2019 DANH SáCH THí SINH D? THI TN KHóA T17 (2017-2019) M?N TH?C HàNH NGH? NGàY THI: 22/06/2019 NGàNH: SP M?M NON
18.06.2019 DANH SáCH THí SINH D? THI TN KHóA T17 (2017-2019) M?N TH?C HàNH NGH? NGàY THI: 22/06/2019 NGàNH: SP TI?U H?C
15.06.2019 L?CH THI K?T THúC M?N TU?N L? T? 17/06 - 23/06/2019
15.06.2019 Th?i Khóa Bi?u Các L?p T? Ngày 17/06 - 23/06/2019
14.06.2019 L?ch ?n thi & Thi ch?ng ch? ?ng d?ng c?ng ngh? th?ng tin c? b?n & Ti?ng Anh trình ?? B.
10.06.2019 DANH SáCH THí SINH D? THI T?T NGHI?P KHóA T17 (2017-2019) NGàY THI: 21&22/06/2019 NGàNH: SP TI?U H?C
10.06.2019 DANH SáCH THí SINH D? THI T?T NGHI?P KHóA T17 (2017-2019) NGàY THI: 21&22/06/2019 NGàNH: SP M?M NON
08.06.2019 L?CH ?N THI T?T NGHI?P T? 10/06-15/06/2019 CáC L?P TRUNG C?P T17 NIêN KHóA 2017-2019
07.06.2019 L?CH THI K?T THúC M?N TU?N L? T? 10/06 - 16/06/2019
07.06.2019 Th?i Khóa Bi?u Các L?p T? Ngày 10/06 - 16/06/2019
03.06.2019 L?CH THI K?T THúC M?N TU?N L? T? 03/06 - 09/06/2019
03.06.2019 L?CH THI T?T NGHI?P CáC L?P TRUNG C?P T17 (NIêN KHóA 2017-2019)
01.06.2019 Th?i Khóa Bi?u Các L?p T? Ngày 03/06 - 09/06/2019
30.05.2019 TH?NG BáO TUY?N SINH LIêN TH?NG TRUNG C?P LêN ??I H?C NGàNH SP M?M NON & SP TI?U H?C N?M 2019
28.05.2019 L?CH ?N THI T?T NGHI?P CáC L?P TRUNG C?P ??NG D??NG KHóA 2017-2019
25.05.2019 L?CH THI K?T THúC M?N TU?N L? T? 27/05 - 02/06/2019
25.05.2019 Th?i Khóa Bi?u Các L?p T? Ngày 27/05 - 02/06/2019
22.05.2019 B?NG ?I?M T?NG K?T CáC L?P TRUNG C?P S? PH?M TI?U H?C KHóA T17
22.05.2019 B?NG ?I?M T?NG K?T CáC L?P TRUNG C?P S? PH?M M?M NON KHóA T17
17.05.2019 L?CH THI K?T THúC M?N TU?N L? T? 20/05 - 26/05/2019
17.05.2019 Th?i Khóa Bi?u Các L?p T? Ngày 20/05 - 26/05/2019
15.05.2019 T? Ch?c ?n Thi C?p Ch?ng Ch? ?ng D?ng CNTT c? b?n & Ti?ng Anh trình ?? B Các L?p Trung C?p & LT?H
11.05.2019 Th?i Khóa Bi?u Các L?p T? Ngày 13/05 - 19/05/2019
10.05.2019 L?CH H?C L?I CáC L?P TRUNG C?P T? NGàY 13/05 - 18/05/2019
06.05.2019 K? HO?CH ?N & THI T?T NGHI?P L?P T17AB - TRUNG C?P CHUYêN NGHI?P KHóA IX(2017-2019)
03.05.2019 L?CH THI K?T THúC M?N TU?N L? T? 06/05 - 12/05/2019
03.05.2019 Th?i Khóa Bi?u Các L?p T? Ngày 06/05 - 12/05/2019
02.05.2019 L?CH H?C L?I CáC L?P TRUNG C?P T? NGàY 06/05 - 11/05/2019
01.05.2019 Th?i Khóa Bi?u Các L?p T? Ngày 29/04 - 05/05/2019
22.04.2019 L?CH H?C L?I CáC L?P TRUNG C?P T? NGàY 22/04 - 04/05/2019
20.04.2019 L?CH THI K?T THúC M?N TU?N L? T? 22/04 - 28/04/2019
20.04.2019 Th?i Khóa Bi?u Các L?p T? Ngày 22/04 - 28/04/2019
16.04.2019 Th?ng báo D? l? T?t nghi?p C? nhan Giáo d?c M?m non, Ti?u h?c niên khóa 2015 - 2018
12.04.2019 L?CH THI K?T THúC M?N TU?N L? T? 15/04 - 21/04/2019
12.04.2019 Th?i Khóa Bi?u Các L?p T? Ngày 15/04 - 21/04/2019
09.04.2019 TH?NG BáO NGH? L? THáNG 04/2019
09.04.2019 L?CH THI L?I CáC L?P NGàY 20/04/2019
08.04.2019 L?CH H?C L?I CáC L?P TRUNG C?P T? NGàY 08/04 - 20/04/2019
06.04.2019 L?CH THI K?T THúC M?N TU?N L? T? 08/04 - 14/04/2019
06.04.2019 Th?i Khóa Bi?u Các L?p T? Ngày 08/04 - 14/04/2019
03.04.2019 TH?NG BáO NH?N CH?NG CH? NGO?I NG? - NGàY THI 13-01-2019
01.04.2019 L?CH H?C L?I CáC L?P TRUNG C?P T? NGàY 01/04 - 07/04/2019
30.03.2019 L?CH THI K?T THúC M?N TU?N L? T? 01/04 - 07/04/2019
30.03.2019 Th?i Khóa Bi?u Các L?p T? Ngày 01/04 - 07/04/2019
30.03.2019 ?? áN TUY?N SINH N?M 2019
23.03.2019 Th?i Khóa Bi?u Các L?p T? Ngày 25/03 - 31/03/2019
20.03.2019 L?CH H?C L?I CáC L?P TRUNG C?P T? NGàY 25/03 - 31/03/2019
16.03.2019 L?CH THI K?T THúC M?N TU?N L? T? 18/03 - 24/03/2019
16.03.2019 Th?i Khóa Bi?u Các L?p T? Ngày 18/03 - 24/03/2019
13.03.2019 DANH SáCH SINH VIêN T17 THI?U H? S?
11.03.2019 L?CH THI K?T THúC M?N TU?N L? T? 11/03 - 17/03/2019
10.03.2019 Th?i Khóa Bi?u Các L?p T? Ngày 11/03 - 17/03/2019
05.03.2019 L?CH THI L?I CáC L?P NGàY 16 & 17 THáNG 03/2019
04.03.2019 TH?NG BáO NH?N CH?NG CH? TIN H?C ?NG D?NG - NGàY THI 20-01-2019
03.03.2019 L?CH THI K?T THúC M?N TU?N L? T? 04/03 - 10/03/2019
03.03.2019 Th?i Khóa Bi?u Các L?p T? Ngày 04/03 - 10/03/2019
20.02.2019 L?CH T?P TRUNG ?OàN TH?C T?P S? PH?M M?M NON N?M 2019
20.02.2019 L?ch Thi Tháng 03 & 04/2019 L?p C? Nhan Giáo D?c Ti?u H?c Ngoài Chính quy
19.02.2019 DANH SáCH K?T QU? D? THI CH?NG CH? QU?C GIA TRìNH ?? B M?N TI?NG ANH NGàY 13/01/2019
15.02.2019 L?CH THI L?I CáC L?P THáNG 03/2019
15.02.2019 L?CH THI K?T THúC M?N TU?N L? T? 25/02 - 03/03/2019
15.02.2019 Th?i Khóa Bi?u Các L?p T? Ngày 25/02 - 30/03/2019
15.02.2019 TH?NG BáO LàM H? S? K?T N?P ?OàN VIêN M?I
13.02.2019 L?CH T?P TRUNG ?OàN TH?C T?P S? PH?M TI?U H?C N?M 2019
28.01.2019 K?T QU? K? THI CH?NG CH? TIN H?C ?NG D?NG CNTT C? B?N NGàY THI 20/01/2019
24.01.2019 ?I?M CHI TI?T L?P ??NG D??NG K1
24.01.2019 K?T QU? THI T?T NGHI?P L?P ??NG D??NG K1
22.01.2019 L?CH THI K?T THúC M?N TU?N L? T? 21/01 - 26/01/2019
21.01.2019 DANH SáCH SINH VIêN NGàNH SPTH TH?C T?P T?I CáC TR??NG TI?U H?C N?M 2019
21.01.2019 DANH SáCH SINH VIêN NGàNH SPMN TH?C T?P T?I CáC TR??NG M?M NON N?M 2019
20.01.2019 Th?i Khóa Bi?u Các L?p T? Ngày 21/01 - 27/01/2019
15.01.2019 DACH SáCH PHòNG THI ?NG D?NG CNTT C? B?N CA 1 & CA 2
12.01.2019 Th?i Khóa Bi?u Các L?p T? Ngày 14/01 - 20/01/2019
12.01.2019 L?CH THI CáC L?P T? NGàY 14/01 - 20/01/2019
09.01.2019 DANH SáCH SV CáC L?P TRUNG C?P T17AB, T18A & CáC L?P LT?H THI CH?NG CH? NGO?I NG?
09.01.2019 DANH SáCH SV CáC L?P TRUNG C?P T17AB, T18A & CáC L?P LT?H THI CH?NG CH? ?NG D?NG CNTT
09.01.2019 L?CH ?N & THI CH?NG CH? NGO?I NG? CáC L?P TRUNG C?P T17AB, T18A & CáC L?P LT?H
09.01.2019 L?CH ?N & THI CH?NG CH? ?NG D?NG CNTT CáC L?P TRUNG C?P T17AB, T18A & CáC L?P LT?H
04.01.2019 L?CH THI L?I CáC L?P NGàY 19/01 & 20/01/2019
04.01.2019 L?CH THI K?T THúC M?N CáC L?P T? NGàY 07/01-13/01/2019
04.01.2019 Th?i Khóa Bi?u Các L?p T? Ngày 07/01 - 13/01/2019
29.12.2018 L?CH THI CáC L?P T? NGàY 31/12 -06/01/2019
29.12.2018 Th?i Khóa Bi?u Các L?p T? Ngày 31/12 - 06/12/2019
21.12.2018 L?CH THI K?T THúC M?N T? NGàY 24/12 - 30/12/2018
21.12.2018 Th?i Khóa Bi?u Các L?p T? Ngày 24/12 - 30/12/2018
14.12.2018 L?CH THI K?T THúC M?N T? NGàY 17/12 - 23/12/2018
14.12.2018 Th?i Khóa Bi?u Các L?p T? Ngày 17/12 - 23/12/2018
14.12.2018 DANH SáCH SINH VIêN D? THI T?T NGHI?P NGHàNH GDTH H? VHVL NGàY 16/12/2018
12.12.2018 DANH SáCH SINH VIêN ?? ?I?U KI?N & KH?NG ?? ?I?U KI?N D? THI T?T NGHI?P NGHàNH SP GDTH L?P ?D K.1
09.12.2018 L?CH THI K?T THúC M?N T? NGàY 10/12 -16/12/2018
08.12.2018 Th?i Khóa Bi?u Các L?p T? Ngày 10/12 - 16/12/2018
05.12.2018 K? HO?CH T? CH?C THI TUY?N SINH,T?T NGHI?P H? V?A H?C V?A LàM TR??NG DHSP N?M 2018 - 2019
02.12.2018 Th?i Khóa Bi?u Các L?p T? Ngày 02/12 - 09/12/2018
01.12.2018 TH?NG BáO NH?N S? ?OàN T16AB
24.11.2018 S? GD?T g?i C?ng v?n kh?n v? vi?c phòng tránh b?o s? 9
24.11.2018 Th?i Khóa Bi?u Các L?p T? Ngày 26/11 - 02/12/2018
16.11.2018 Th?i Khóa Bi?u Các L?p T? Ngày 19/11 - 25/11/2018
09.11.2018 L?ch H?c Và Thi L?p CNMN ??NG D??NG - K4.3 ( T?i 3-5-7) t? 13/11/2018 - 01/2019
08.11.2018 Th?i Khóa Bi?u Các L?p T? Ngày 12/11 - 18/11/2018
03.11.2018 Th?i Khóa Bi?u Các L?p T? Ngày 05/11 - 11/11/2018
31.10.2018 K?t Qu? Thi T?t Nghi?p H? VHVL Ngành GDMN N?m 2018 l?p K1A & K1B
29.10.2018 Th?i Khóa Bi?u L?p CNTH ??ng D??ng 4.1 (L?p t?i 3-5-7); L?p CNTH ??ng D??ng 4.2 (L?p Th? 7 và CN)
28.10.2018 Th?i Khóa Bi?u Các L?p T? Ngày 29/10 - 04/11/2018
24.10.2018 Danh Sách Sinh Viên Trúng Tuy?n Liên Th?ng ?HSP( H? VHVL ) Nghành GDMN & GDTH N?m H?c 2018-2021
19.10.2018 Th?i Khóa Bi?u Các L?p T? Ngày 22/10 - 28/10/2018
19.10.2018 TH?NG BáO L?CH H?C GIáO D?C QU?C PHòNG - GIáO D?C TH? CH?T
16.10.2018 TH?NG BáO THAM GIA B?O HI?M Y T? N?M 2018-2019 C?A H?C SINH - SINH VIêN
12.10.2018 Danh Sách Sinh Viên D? Thi T?t Nghi?p H? V?a H?c V?a Làm N?m 2018 ( K01A & K01B)
12.10.2018 Th?i khóa Bi?u Các L?p T? Ngày 15/10 - 21/10/2018
09.10.2018 Danh sách sinh viên ?? ?i?u ki?n d? thi t?t nghi?p ngày 14/10/2018.(L?p CNMN 1A & CNMN 1B)
05.10.2018 Th?i Khóa Bi?u Các L?p T? Ngày 08/10 - 14/10/2018.
29.09.2018 Th?i Khóa Bi?u Các L?p T? Ngày 01/10 - 07/10/2018
27.09.2018 Th?ng báo b? sung h? s? tuy?n sinh liên th?ng ??i h?c ngành GDMN, GDTH (H? VLVH)
23.08.2018 Lich thi l?i các l?p, ngày thi 15&22/9/2018
21.08.2018 TKB các l?p, t? ngày 03-09/09/2018
21.08.2018 Th?ng báo d? L? t?t nghi?p, nh?n B?ng t?t nghi?p, B?ng ?i?m và s? ?oàn viên - Khóa T16AB (2016 - 2018)
21.07.2018 Th?ng báo d? l? T?t nghi?p Trung c?p chuyên nghi?p khóa VIII - Niên khóa 2016 - 2018
16.07.2018 Danh sách T?t nghi?p l?p S? ph?m ti?u h?c T14, T15, T16AB
16.07.2018 Danh sách T?t nghi?p l?p S? ph?m m?m non T14, T15, T16AB
12.07.2018 K?t qu? Ch?m phúc kh?o ngành S? ph?m m?m non và S? ph?m ti?u h?c
02.07.2018 ?i?m thi t?t nghi?p ngành S? ph?m ti?u h?c n?m 2018
02.07.2018 ?i?m thi t?t nghi?p ngành S? ph?m m?m non n?m 2018
02.07.2018 Th?ng báo phúc kh?o T?t nghi?p Trung c?p chuyên nghi?p n?m 2018
29.06.2018 Th?ng báo tuy?n sinh chính quy ngành S? ph?m m?m non, S? ph?m ti?u h?c n?m 2018
28.06.2018 Phi?u ??ng ky d? thi xét tuy?n n?m 2018
28.06.2018 Phi?u ??ng ky d? thi n?ng khi?u ngành S? ph?m m?m non n?m 2018
28.06.2018 ?? án Tuy?n sinh ngành s? ph?m
28.06.2018 H? s? xét tuy?n TCCN n?m 2018
28.06.2018 Th?ng báo xét tuy?n các ngành n?m 2018
28.06.2018 Th?ng báo tuy?n sinh liên th?ng n?m 2018
28.06.2018 Th?ng báo thi n?ng khi?u n?m 2018
28.06.2018 ??n xin chuy?n ?i?m
28.06.2018 ??n xin b?o l?u
28.06.2018 ??n xin ngh? phép
28.06.2018 N?i quy th?c t?p s? ph?m
28.06.2018 Xác nh?n ?ang theo h?c
28.06.2018 Phi?u ch?m sóc tr? m?m non
28.06.2018 Trang bìa báo cáo th?c t?p
28.06.2018 Phi?u ??ng ky thi l?i
28.06.2018 Phi?u ??ng ky thi c?i thi?n ?i?m
28.06.2018 Phi?u ??ng ky h?c l?i
28.06.2018 M?u vay v?n ngan hàng
28.06.2018 H??ng d?n vay v?n ngan hàng
28.06.2018 Gi?y ch?ng nh?n
28.06.2018 Gi?y cam ?oan
28.06.2018 ??n xin phúc kh?o thi
28.06.2018 H? s? xét tuy?n TCCN n?m 2017
28.06.2018 ??n xin ngh? h?c t?m th?i
28.06.2018 ??n xin mi?n h?c mi?n thi
28.06.2018 ??n xin h?c tr? l?i
28.06.2018 ??n xin chuy?n ngành
28.06.2018 ??n xin chuy?n l?p
28.06.2018 ??n xin c?p b?ng ?i?m
28.06.2018 Bi?u m?u th?c t?p S? ph?m M?m non
Copyright ? 2018. Tr??ng Trung c?p ??ng D??ng. B?o l?u toàn quy?n.