TR??NG TRUNG C?P ??NG D??NG

SINH VIêN

Th?ng báo

15.07.2019 Th?ng báo V/v L? phí làm b?ng & t? ch?c L? t?t nghi?p khóa IX - niên khóa 2017 - 2019
02.07.2019 Th?ng báo V/v Ch?m phúc kh?o T?t nghi?p Trung c?p chuyên nghi?p kì thi 21-22/06/2019
18.06.2019 DANH SáCH THí SINH D? THI TN KHóA T17 (2017-2019) M?N TH?C HàNH NGH? NGàY THI: 22/06/2019 NGàNH: SP M?M NON
18.06.2019 DANH SáCH THí SINH D? THI TN KHóA T17 (2017-2019) M?N TH?C HàNH NGH? NGàY THI: 22/06/2019 NGàNH: SP TI?U H?C
14.06.2019 L?ch ?n thi & Thi ch?ng ch? ?ng d?ng c?ng ngh? th?ng tin c? b?n & Ti?ng Anh trình ?? B.
10.06.2019 DANH SáCH THí SINH D? THI T?T NGHI?P KHóA T17 (2017-2019) NGàY THI: 21&22/06/2019 NGàNH: SP TI?U H?C
10.06.2019 DANH SáCH THí SINH D? THI T?T NGHI?P KHóA T17 (2017-2019) NGàY THI: 21&22/06/2019 NGàNH: SP M?M NON
08.06.2019 L?CH ?N THI T?T NGHI?P T? 10/06-15/06/2019 CáC L?P TRUNG C?P T17 NIêN KHóA 2017-2019
03.06.2019 L?CH THI T?T NGHI?P CáC L?P TRUNG C?P T17 (NIêN KHóA 2017-2019)
30.05.2019 TH?NG BáO TUY?N SINH LIêN TH?NG TRUNG C?P LêN ??I H?C NGàNH SP M?M NON & SP TI?U H?C N?M 2019
28.05.2019 L?CH ?N THI T?T NGHI?P CáC L?P TRUNG C?P ??NG D??NG KHóA 2017-2019
22.05.2019 B?NG ?I?M T?NG K?T CáC L?P TRUNG C?P S? PH?M TI?U H?C KHóA T17
22.05.2019 B?NG ?I?M T?NG K?T CáC L?P TRUNG C?P S? PH?M M?M NON KHóA T17
15.05.2019 T? Ch?c ?n Thi C?p Ch?ng Ch? ?ng D?ng CNTT c? b?n & Ti?ng Anh trình ?? B Các L?p Trung C?p & LT?H
10.05.2019 L?CH H?C L?I CáC L?P TRUNG C?P T? NGàY 13/05 - 18/05/2019
06.05.2019 K? HO?CH ?N & THI T?T NGHI?P L?P T17AB - TRUNG C?P CHUYêN NGHI?P KHóA IX(2017-2019)
02.05.2019 L?CH H?C L?I CáC L?P TRUNG C?P T? NGàY 06/05 - 11/05/2019
22.04.2019 L?CH H?C L?I CáC L?P TRUNG C?P T? NGàY 22/04 - 04/05/2019
16.04.2019 Th?ng báo D? l? T?t nghi?p C? nhan Giáo d?c M?m non, Ti?u h?c niên khóa 2015 - 2018
09.04.2019 TH?NG BáO NGH? L? THáNG 04/2019
Copyright ? 2018. Tr??ng Trung c?p ??ng D??ng. B?o l?u toàn quy?n.