湖北快3人工计划TR??NG TRUNG C?P ??NG D??NG

TIN T?C

Tin t?c

Cu?c s?ng ? tr??ng
K?t qu? vòng S? kh?o H?i thi Sinh viên Thanh l?ch n?m 2019

K?t qu? vòng S? kh?o H?i thi Sinh viên Thanh l?ch n?m 2019

Vòng S? kh?o H?i thi Sinh viên Thanh l?ch ngày 10.11.2019 ?? khép l?i v?i th?t nhi?u c?m xúc. Các thí sinh ?? cháy h?t mình...

Ngày 10.11 v?a qua là m?t ngày v? cùng ??c bi?t ??i v?i các th?y trò Tr??ng...

湖北快3人工计划 Ki?n t?p th?c t? là chu?i ho?t ??ng ???c t? ch?c th??ng xuyên cho các sinh...

湖北快3人工计划 ?Ti?p n?i chu?i ho?t ??ng "Ki?n t?p th?c t?" ???c t? ch?c th??ng...

Tin giáo d?c
L? khai gi?ng n?m h?c 2019 – 2020

L? khai gi?ng n?m h?c 2019 – 2020

C? tháng 9 h?ng n?m, Tr??ng trung c?p ??ng D??ng l?i t? ch?c L? khai gi?ng dành riêng cho các b?n sinh viên n?m nh?t...

Là c?t m?c ?áng nh?, m? ??u cho ch?ng ???ng xay d?ng và phát tri?n s? nghi?p...

湖北快3人工计划 ??ng tr??c s? l?a ch?n ngh? nghi?p, b?t c? ai c?ng ph?i ??i m?t v?i nh?ng...

Ngành s? ph?m nói chung là m?t ngành ngh? r?t ??c thù. L?a ch?n theo ?u?i ngh?...

Ho?t ??ng ?oàn thanh niên
R?n ràng ngày truy?n th?ng sinh viên n?m 2018

R?n ràng ngày truy?n th?ng sinh viên n?m 2018

湖北快3人工计划 H??ng ?ng k? ni?m 68 n?m ngày truy?n th?ng h?c sinh, sinh viên, BCH ?oàn tr??ng Trung c?p ??ng D??ng ?? t? ch?c san...

Ngày 29/10/2017 Tr??ng Trung c?p ??ng D??ng ?? t? ch?c Vòng s? kh?o H?i thi Ti?ng...

湖北快3人工计划 "Dù ai ?i ng??c v? xu?i Nh? ngày gi? T? mùng m??i tháng ba" Ngày Gi?...

湖北快3人工计划 Ngày 08/01/2015, hoà trong kh?ng khí r?n ràng c?a tu?i tr? c? n??c h??ng ??n...

Copyright ? 2018. Tr??ng Trung c?p ??ng D??ng. B?o l?u toàn quy?n.