TR??NG TRUNG C?P ??NG D??NG

TIN T?C

Cu?c s?ng ? tr??ng

Course1

K?t qu? vòng S? kh?o H?i thi Sinh viên Thanh l?ch n?m 2019

Vòng S? kh?o H?i thi Sinh viên Thanh l?ch ngày 10.11.2019 ?? khép l?i v?i th?t nhi?u c?m xúc. Các thí sinh ?? cháy h?t mình trên san kh?u, ?em ??n nh?ng ti?t m?c bi?u di?n v? cùng ??c s?c. Ban giám kh?o ?? t?ng k?t s? ?i?m và ch?n...

XEM THêM
Course1

Vòng S? kh?o H?i thi Sinh viên Thanh l?ch 2019

湖北快3人工计划 Ngày 10.11 v?a qua là m?t ngày v? cùng ??c bi?t ??i v?i các th?y trò Tr??ng Trung c?p ??ng D??ng - Ngày H?i c?a nh?ng sinh viên tài n?ng, t? tin và tràn ??y b?n l?nh. H?i thi Sinh viên Thanh l?ch 2019 vòng S? kh?o v?i s? c?ng hi?n c?a...

XEM THêM
Course1

Sinh viên ngành S? ph?m M?m non T18 ki?n t?p t?i Tr??ng M?m non 19/5

湖北快3人工计划 Ki?n t?p th?c t? là chu?i ho?t ??ng ???c t? ch?c th??ng xuyên cho các sinh viên tr??ng Trung c?p ??ng D??ng v?i m?c ?ích mang ??n cho các ICers nh?ng tr?i nghi?m và bài h?c th?c t?, trang b? nh?ng k? n?ng ngh? c?n thi?t tr??c...

XEM THêM
Course1

Ki?n t?p Ngành S? ph?m M?m non m?n Ph??ng pháp Giáo d?c am nh?c

?Ti?p n?i chu?i ho?t ??ng "Ki?n t?p th?c t?" ???c t? ch?c th??ng niên dành cho các ICers ngành S? Ph?m M?m non, vào sáng ngày 16/10/2019, các ICers l?p T18A-N01A và T18A-N01B ?? có ??t ki?n t?p m?n Ph??ng pháp giáo d?c am nh?c...

XEM THêM
Course1

Ti?ng ca h?c ???ng – Sinh viên thanh l?ch 2018: Tr?, tài n?ng và tràn ??y nhi?t huy?t

湖北快3人工计划 Sáng 11/11/2018 ?t?i H?i tr??ng 157 Ly Chính Th?ng, Tr??ng trung c?p ??ng D??ng ?? t? ch?c thành c?ng vòng Chung k?t Ti?ng ca h?c ???ng – Sinh viên thanh l?ch 2018?v?i s? tham gia c?a h?n 50 thí sinh.

XEM THêM
Course1

Sinh viên ngành S? ph?m M?m non b?t ??u k? ki?n t?p ??t 1

Tháng 10 này, các b?n sinh viên ngành s? ph?m m?m non Tr??ng trung c?p ??ng D??ng ?? b??c vào k? ki?n t?p ??t 1 t?i các Tr??ng m?m non l?n ? trung tam Thành ph? H? Chí Minh.

XEM THêM
Course1

Ngày h?i vi?c làm t?i h? th?ng tr??ng Tay úc - C? h?i dành riêng cho sinh viên c?a tr??ng trung c?p ??ng D??ng

湖北快3人工计划 Ngày h?i vi?c làm dành riêng cho các b?n sinh viên tr??ng trung c?p ??ng D??ng v?i s? tham gia c?a nhà tuy?n d?ng là H? th?ng Tr??ng qu?c t? Tay úc.

XEM THêM
Course1

Khai gi?ng khóa h?c qu?n ly tr??ng m?m non: B?t ??u m?t ch?ng ???ng m?i

湖北快3人工计划 Ngày 23/09 v?a qua, tr??ng Trung c?p ??ng D??ng ?? t? ch?c l? khai gi?ng khóa h?c ng?n h?n QU?N LY TR??NG M?M NON v?i s? tham gia c?a các gi?ng viên, nhan viên cùng t?t c? các h?c viên ??ng D??ng.

XEM THêM
Course1

L? trao b?ng t?t nghi?p niên khóa 2016-2018: Nh?ng kho?nh kh?c kh?ng th? quên

湖北快3人工计划 Cùng h?c t?p, làm vi?c, cùng hòa nh?p vào các phong trào ?oàn ??i, cùng v?i nhau ?i qua qu?ng th?i gian ??p ?? nh?t c?a th?i sinh viên, ch? nh?t v?a qua, nh?ng kho?nh kh?c ?áng nh? nh?t ?? ???c ?úc k?t l?i v?i L? trao b?ng t?t...

XEM THêM
  • 1
  • 2
Copyright ? 2018. Tr??ng Trung c?p ??ng D??ng. B?o l?u toàn quy?n.