TR??NG TRUNG C?P ??NG D??NG

TIN T?C

Ho?t ??ng ?oàn thanh niên

Course1

R?n ràng ngày truy?n th?ng sinh viên n?m 2018

H??ng ?ng k? ni?m 68 n?m ngày truy?n th?ng h?c sinh, sinh viên, BCH ?oàn tr??ng Trung c?p ??ng D??ng ?? t? ch?c san ch?i giao l?u cho các sinh viên gi?a các kh?i l?p th?ng qua các gian hàng ?m th?c và các trò ch?i liên hoàn. V?i s? khéo...

XEM THêM
Course1

Vòng s? kh?o H?i thi Ti?ng ca h?c ???ng – Sinh viên thanh l?ch 2017

Ngày 29/10/2017 Tr??ng Trung c?p ??ng D??ng ?? t? ch?c Vòng s? kh?o H?i thi Ti?ng ca h?c ???ng & Sinh viên thanh l?ch 2017. T?t c? các ti?t m?c ?? ???c th? hi?n trên san kh?u c?a H?i thi v?i nhi?u màu s?c m?i l?. Các ti?t m?c...

XEM THêM
Course1

?oàn viên tr??ng ??ng D??ng ti?p n?i truy?n th?ng Hùng V??ng

"Dù ai ?i ng??c v? xu?i Nh? ngày gi? T? mùng m??i tháng ba" Ngày Gi? t? Vua Hùng (hay còn g?i là Hùng V??ng) là m?t ngày ??i l? c?a dan t?c Vi?t Nam. ?ay là ngày mà toàn th? c?ng dan t??ng nh? và t? lòng bi?t ?n ??n...

XEM THêM
Course1

K? ni?m 66 n?m ngày truy?n th?ng H?c sinh – Sinh viên Vi?t Nam

Ngày 08/01/2015, hoà trong kh?ng khí r?n ràng c?a tu?i tr? c? n??c h??ng ??n k? ni?m 66 n?m ngày truy?n th?ng H?c sinh – Sinh viên (09/01/1950 – 09/01/2016), Ban th??ng v? ?oàn tr??ng Trung c?p ??ng D??ng ?? t? ch?c L? k? ni?m 66 n?m...

XEM THêM
Course1

Xuan yêu th??ng – mang T?t ??n g?n h?n

Trong v?n hóa c?a dan t?c Vi?t Nam thì T?t c? truy?n là d?p ?? t?t c? các thành viên trong gia ?ình quay qu?n và sum h?p bên nhau. Ai c?ng s?p x?p c?ng vi?c c?a mình ?? quay v? nhà, ??c bi?t là nh?ng ng??i con ?i xa, nh?ng b?n sinh...

XEM THêM
Course1

Vòng chung k?t cu?c thi "Ti?ng ca h?c ???ng và Sinh viên thanh l?ch 2015" Ngày 17/1

Ngày 17/11/2015, hai m??i thí sinh xu?t s?c t? vòng S? tuy?n c?a cu?c thi sinh viên thanh l?ch 2015 và g?n ba m??i ti?t m?c cu?c thi “Ti?ng ca h?c ???ng” ?? tham gia tranh tài ?? tìm ra nh?ng gi?ng ca tài n?ng và nh?ng sinh viên thanh l?ch...

XEM THêM
Course1

7 n?i kh? s?ng t? l?p ch? tan sinh viên m?i th?u hi?u

湖北快3人工计划 T? gi?t ??, cu?i tháng h?t ti?n hay ph?i t?… ?u?i gián là n?i kh? c?a kh?ng ít tan sinh viên. Kh?ng ít b?n tan sinh viên t? ra khá hào h?ng khi lên thành ph? h?c ??i h?c b?i ngh? r?ng mình s? ???c s?ng t? do, tho?i mái h?n....

XEM THêM
Course1

Nh?ng món quà d? th??ng c?a ngày 20/11

?? dành t?ng th?y c? nh?ng món quà th?t ??c bi?t, nh?ng ?n t??ng khó quên. Nhi?u h?c sinh ?? lên k? ho?ch và "am m?u" nhi?u vi?c r?t "h?c trò".

XEM THêM
Course1

H?i tr?i "Rèn luy?n cán b? ?oàn" tr??ng Trung c?p ??ng D??ng

湖北快3人工计划 Thi?t th?c chào m?ng k? ni?m 40 n?m gi?i phóng Mi?n Nam (30/04/1975 – 30/04/2015), chào m?ng 125 n?m ngày sinh Ch? T?ch H? Chí Minh (19/05/1890 – 15/05/2015), chào m?ng ngày thành l?p ?oàn tr??ng Tr??ng Trung c?p ??ng D??ng. Nh?m trang b? nh?ng...

XEM THêM
Course1

Chi ?oàn Tr??ng Trung c?p ??ng D??ng ra m?t và k?t n?p ?oàn viên m?i

湖北快3人工计划 Màu áo xanh truy?n th?ng c?a ?oàn thanh niên C?ng s?n H? Chí Minh cùng nh?ng l?i tuyên th? ??y quy?t tam c?a ?oàn viên, thanh niên Tr??ng Trung c?p ??ng D??ng ?? t?o nên m?t bu?i l? ra m?t Chi ?oàn và k?t n?p ?oàn viên m?i h?t...

XEM THêM
Copyright ? 2018. Tr??ng Trung c?p ??ng D??ng. B?o l?u toàn quy?n.