K?t qu? vòng S? kh?o H?i thi Sinh viên Thanh l?ch n?m 2019

Vòng S? kh?o H?i thi Sinh viên Thanh l?ch ngày 10.11.2019 ?ã khép l?i v?i th?t nhi?u c?m xúc. Các thí sinh ?ã cháy h?t mình trên sân kh?u, ?em ??n nh?ng ti?t m?c bi?u di?n vô cùng ??c s?c. 

Sau quá trình ?ánh giá, ch?m ?i?m và t?ng k?t, Ban giám kh?o ?ã ch?n ra ???c nh?ng ti?t m?c và thí sinh xu?t s?c ti?p t?c ti?n vào Vòng Chung k?t tranh tài và ch?n ra thí sinh x?ng ?áng nh?t ?? trao nh?ng gi?i th??ng danh giá. 

D??i ?ây là danh sách các thí sinh/nhóm thí sinh ?ã xu?t s?c v??t qua Vòng S? kh?o, l?t vào Vòng Chung k?t s? chính th?c di?n ra vào ngày 19.11.2019. 

Danh sách sinh viên l?t vào Vòng Chung K?t - Ph?n thi Hát & Bi?u di?n ngh? thu?t:

STT

Tên ti?t m?c

Th? hi?n

L?p

1

Múa Mashup "Bánh Trôi n??c & L?c trôi"

T?p th? l?p T18A-N01A

T18A-N01A

2

T?p ca:"Vi?t Nam Trong tôi là"

T?p ca

T18A-H01B

3

Song ca:"S?ng nh? nh?ng ?óa hoa"

Tho?i Hi?n - B?o Trúc

T18A-N01A

4

Múa:"Nàng th? x? Hu?"

T?p th? l?p T18A-H01B

T18A-H01B

5

??n ca:"Scared to be lonely"

Nguy?n Th? Tuy?t Anh

T19A-H01A

6

??n ca:"Cha và con gái"

Quan B?o Nghi

T18A-H01B

7

Múa: "T? Ph?"

T?p th? l?p T19A-H01A

T19A-H01A

8

??n ca: "Liên khúc tình th? và con ???ng t?i tr??ng"

L??ng Vi?t Thi?n

T19A-H01A

9

??n ca:"Nh?ng ?i?u th?y ch?a k?"

Phan Th? Th??ng Th??ng

K4

10

Múa: "Quê tôi"

T?p th? l?p T18-N01A

T18A-N01A

11

Song ca:"Ng??i th?y"

Nguy?n Khanh Nhi

T18A-H01B

12

Tam ca:"Quê h??ng ba mi?n"

Kim Ngân, Kim Trâm, Tu? Hân

T18A-N01B

13

Nh?y: "Mashup"

T?p th? l?p T18A-N01A

T18A-N01A

 

Danh sách sinh viên l?t vào Vòng Chung K?t - Ph?n thi Thanh l?ch:

STT

H? tên thí sinh

Mã s? d? thi

L?p

1

??NG DI?M QU?NH

01

T18A-N01B

2

NGUY?N TH? THU HOÀI

03

T18A-N01B

3

TR?N TH? TH?Y TIÊN

04

T18A-N01B

4

NGUY?N HOÀI TH??NG

05

T18A-H01B

5

SÁI TH? QU?NH

06

T18A-H01B

6

NGUY?N TH? KIM ANH

09

T19A-H01A

7

LÝ THÙY D??NG

10

T19A-H01A

8

VÕ TH? DI?M NHI

11

T19A-H01A

9

LÊ TH? M?NG HÀ

12

T18A-N01A

10

TR?N TH? THANH TH?O

13

T18A-N01A

11

NGUY?N THÚY PH??NG

14

T18A-N01A

 

Chúc m?ng các thí sinh/nhóm thí sinh ?ã v??t qua Vòng S? kh?o. Chúc t?t c? các thí sinh s? có bu?i trình di?n th?t thành công và giành ???c gi?i th??ng cao trong Vòng Chung k?t s?p t?i nhé!