Ki?n t?p Ngành S? ph?m M?m non m?n Ph??ng pháp Giáo d?c am nh?c

?Ti?p n?i chu?i ho?t ??ng "Ki?n t?p th?c t?" ???c t? ch?c th??ng niên dành cho các ICers ngành S? Ph?m M?m non, vào sáng ngày 16/10/2019, các ICers l?p T18A-N01A và T18A-N01B ?ã có ??t ki?n t?p môn Ph??ng pháp giáo d?c âm nh?c t?i Tr??ng Cao ??ng S? ph?m Trung ??ng TP.HCM.

H??ng ??n m?c tiêu ?ào t?o các th? h? ICers “v?ng ki?n th?c, th?o k? n?ng”, v?a qua Tr??ng Trung c?p ?ông D??ng ?ã t? ch?c bu?i tham quan, d? thính và tr?i nghi?m cho g?n 100 ICers xinh x?n ??n t? hai l?p T18A-N01A & T18A-N01B t?i các l?p h?c m?m non Tr??ng Cao ??ng S? ph?m Trung ??ng TP.HCM.

湖北快3人工计划??t ki?n t?p l?n này là c? h?i ?? các ICers t?p quan sát, l?ng nghe và h?c h?i kinh nghi?m gi?ng d?y b? môn âm nh?c cho tr? t? nh?ng l?p h?c th?c t?. ?ây là ?i?u ki?n c?n thi?t ?? các ICers d?n n?m b?t và làm quen v?i k? n?ng ngh? trong t??ng lai.

Các ICers ngành S? ph?m M?m non ?ã có bu?i tham quan, giao l?u và tr?i nghi?m vô cùng b? ích, nhi?u ti?ng c??i cùng các em nh? ?áng yêu t?i Tr??ng Cao ??ng S? ph?m Trung ??ng TP.HCM. Hãy cùng nhìn l?i nh?ng hình ?nh ?áng nh? trong ??t ki?n t?p l?n này c?a các ICers nhé!