L? khai gi?ng n?m h?c 2019 – 2020

C? tháng 9 h?ng n?m, Tr??ng trung c?p ?ông D??ng l?i t? ch?c L? khai gi?ng dành riêng cho các b?n sinh viên n?m nh?t ?? ?ánh d?u s? kh?i ??u cho m?t n?m h?c m?i v?i nhi?u d? ??nh và quy?t tâm thành công m?i. ?ây c?ng làm c?t m?c ?ánh d?u ch?ng ???ng 10 n?m hình thành và phát tri?n c?a tr??ng Trung c?p ?ông D??ng.

湖北快3人工计划Tham d? bu?i l? có BGH Nhà tr??ng, ??i ?i?n lãnh ??o các tr??ng thành viên cùng toàn th? gi?ng viên, cán b? viên ch?c c?a các khoa, ngành ?ào t?o.

V?i ph??ng châm “Liên t?c ??i m?i qu?n lý và nâng cao ch?t l??ng”, trong n?m h?c m?i này Tr??ng ti?p t?c chú tr?ng và nâng cao công tác ?ào t?o, gi?ng d?y, nghiên c?u khoa h?c, h?p tác qu?c t?, h??ng tr?ng tâm vào nâng cao ch?t l??ng ??i ng? gi?ng viên, ??i m?i ph??ng pháp h?c t?p, t?o l?p môi tr??ng nghiên c?u, h?c t?p t?t nh?t, ??m b?o ch?t l??ng ??u ra cho các sinh viên c?a tr??ng.

Sau ngày khai gi?ng, hành trình làm các sinh viên ?u tú c?a các b?n s? m? ra. Trong kho?nh kh?c ??c bi?t ?y, ??i di?n các b?n sinh viên K19, b?n Kim Anh, sinh viên ngành S? ph?m c?ng ?ã chia s? c?m xúc, ??c m? và mong mu?n ???c h?c t?p, h? tr? c?a Kim Anh c?ng nh? toàn th? các b?n tân sinh viên nói chung.

M?t l?n n?a chúc m?ng các b?n, chúc các b?n có quãng th?i gian h?c t?p th?t nhi?u k? ni?m d??i mái nhà ?ông D??ng.