L? trao b?ng t?t nghi?p trung c?p chính quy niên khóa 2017-2019

湖北快3人工计划Là c?t m?c ?áng nh?, m? ??u cho ch?ng ???ng xây d?ng và phát tri?n s? nghi?p c?a sinh viên ngành s? ph?m - nh?ng nhà giáo t??ng lai, v?a qua, l? trao b?ng t?t nghi?p trung c?p chính quy K17 ?ã di?n ra v?i s? tham d? c?a Ban giám hi?u nhà tr??ng, ??i di?n S? giáo d?c, ??i di?n các tr??ng liên k?t cùng toàn b? các b?n sinh viên K17.

Không ch? là c? h?i ?? các b?n sinh viên ôn l?i nh?ng k? ni?m, bu?i l? còn là d?p giúp các b?n sinh viên g?i nh?ng l?i tri ân sâu s?c nh?t t?i th?y cô, ba m?, b?n bè – nh?ng ng??i ?ã ??ng hành cùng các b?n trong su?t 2 n?m h?c ? tr??ng.

K?t thúc 2 n?m h?c c?ng là k?t thúc quãng th?i gian chúng ta cùng nhau ph?n ??u, tìm ki?m nh?ng ngu?n ki?n th?c và tr?i nghi?m m?i ?? s?n sàng cho m?t hành trình m?i nhi?u thách th?c h?n. Tr??ng trung c?p ?ông D??ng hi v?ng r?ng, nh?ng n?m tháng làm sinh viên c?a các b?n s? là nh?ng m?ng màu sáng nh?t trong b?c tranh cu?c s?ng ??y màu s?c c?a các b?n t? ?ây v? sau. M?t l?n n?a, chúc các b?n luôn thành công v?i s? nghi?p gi?ng d?y.
 

Các b?n sinh viên t?t nghi?p lo?i gi?i
Khen th??ng các sinh viên t?t nghi?p lo?i xu?t s?c
Trao th??ng sinh viên t?t nghi?p lo?i xu?t s?c