Sinh viên ngành S? ph?m M?m non T18 ki?n t?p t?i Tr??ng M?m non 19/5

Ki?n t?p th?c t? là chu?i ho?t ??ng ???c t? ch?c th??ng xuyên cho các sinh viên tr??ng Trung c?p ?ông D??ng v?i m?c ?ích mang ??n cho các ICers nh?ng tr?i nghi?m và bài h?c th?c t?, trang b? nh?ng k? n?ng ngh? c?n thi?t tr??c khi ra tr??ng.

V?a qua, các ICers hai l?p T18A-N01A và T18A-N01B ti?p t?c ???c ghé th?m ngôi tr??ng M?m non 19/5 t?i Qu?n 3, TP.HCM trong ??t ki?n t?p th?c t? c?a mình. 

T?i ?ây, các ICers ?ã có d?p ch?ng ki?n ho?t ??ng ch?m sóc, nuôi d?y tr? c?a các cô giáo giàu kinh nghi?m. Ngoài ra, các b?n sinh viên c?ng ?ã có c? h?i d? thính và quan sát các ti?t h?c c?a các bé con. 

Ngoài nh?ng ti?t h?c t?p, trao ??i trên l?p cùng giáo viên b? môn, ki?n t?p th?c t?, ti?p xúc v?i môi tr??ng gi?ng d?y th?c t? chính là c? h?i ?? các th? h? sinh viên ngành S? ph?m M?m non có cái nhìn t?ng quan h?n v? nh?ng công vi?c mà mình ??m nhi?m. Bên c?nh ?ó, th??ng xuyên ti?p xúc v?i con tr?, ch?ng ki?n s? ngây ngô, tinh ngh?ch c?a các con trong môi tr??ng giáo d?c s? giúp các ICers ngành M?m non có thêm ??ng l?c, ni?m vui và chu?n b? s?n tinh th?n cho công vi?c c?a mình trong t??ng lai.

??t ki?n t?p l?n này ?ã mang ??n cho các ICers khóa 18 r?t nhi?u c?m xúc và nh?ng bài h?c giá tr?. Và ?ây ch?a ph?i là ??t ki?n t?p cu?i cùng, trong th?i gian t?i, các ICers s? có thêm nhi?u c? h?i ki?n t?p ? nh?ng ngôi tr??ng M?m non khác t?i TP.HCM ?? có thêm nhi?u tr?i nghi?m h?n n?a.