Vòng S? kh?o H?i thi Sinh viên Thanh l?ch 2019

Ngày 10.11 v?a qua là m?t ngày vô cùng ??c bi?t ??i v?i các th?y trò Tr??ng Trung c?p ?ông D??ng - Ngày H?i c?a nh?ng sinh viên tài n?ng, t? tin và tràn ??y b?n l?nh. H?i thi Sinh viên Thanh l?ch 2019 vòng S? kh?o v?i s? c?ng hi?n c?a các ti?t m?c bi?u di?n ngh? thu?t, trình di?n th?i trang vô cùng h?p d?n, sôi ??ng ??n t? các b?n sinh viên ?ã di?n ra vô cùng thành công, t?t ??p. 

湖北快3人工计划H??ng ?ng Ngày Nhà giáo Vi?t Nam 20/11, Tr??ng Trung c?p ?ông D??ng ?ã t? ch?c H?i thi Sinh viên thanh l?ch 2019, khuy?n khích các sinh viên ??ng ký tham gia các ti?t m?c múa, hát, bi?u di?n tài n?ng v? ch? ?? Tr??ng l?p, th?y cô. H?i thi không ch? ?em ??n cho các ICers m?t sân ch?i lành m?nh, b? ích mà còn là c? h?i ?? các b?n sinh viên có d?p sát l?i g?n nhau, có thêm nh?ng phút giây ý ngh?a bên nhau và càng thêm g?n k?t, t?o nên m?t c?ng ??ng ICers l?n m?nh. 

Vòng S? kh?o ?ã thu hút g?n 30 ti?t m?c hát, bi?u di?n ngh? thu?t và trình di?n th?i gian ??n t? các sinh viên Tr??ng Trung c?p ?ông D??ng. Các thí sinh và nhóm thí sinh d? thi ?ã cháy h?t mình trên sân kh?u, mang ??n nh?ng màn bi?u di?n mãn nhãn cho t?t c? m?i ng??i. Chúng ta hãy cùng ?i?m l?i nh?ng kho?nh kh?c vô cùng tuy?t v?i, ý ngh?a trong H?i thi Sinh viên Thanh l?ch 2019 - Vòng S? kh?o v?a qua nhé! 

Nh?ng ti?t m?c bi?u di?n xu?t s?c nh?t s? ???c Ban giám kh?o l?a ch?n, công b? trong th?i gian s?m nh?t. Các thí sinh và nhóm thí sinh v??t qua Vòng S? kh?o s? ti?n vào Vòng Chung k?t và có c? h?i giành ???c nh?ng gi?i th??ng vô cùng giá tr?. 

湖北快3人工计划ICers thân m?n, chúng ta s? s?m g?p l?i nhau t?i Vòng Chung K?t và Trao gi?i s? di?n ra vào ngày 19.11.2019 t?i H?i tr??ng 157 Lý Chính Th?ng, ??ng quên nhé!